Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hakas Etnografyasına Yeni Bir Katkı

Bilge Dergisi , vol.8, no.29, pp.64-65, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Huban Arığ Destanında "Bir" Sayısı.

Uluslararası "Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı" Konferansı, Ankara, Turkey, 04 March 2022, pp.75-92

Alevtina Konstantinovna Maytakova'nın Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine

Uluslararası "Sibirya Türk Destan Geleneği ve Kamlık İnancı" Konferansı, Ankara, Turkey, 04 March 2022, pp.11-24

Politik Sürgünlerin Saha Türklerinin Dil ve Kültür Hayatına Katkıları

The Migration Conference 2018,26-28 June 2018, University of Lisbon, Portugal., Lisbon, Portugal, 26 - 28 June 2018, pp.148-149

Sibirya dan Sürgün Edilen Bir Şair Anempodist İvanoviç Sofronov Alampa ve Babama Mektup Şiiri

Turkısh Mıgratıon Conference 2015, Prague, Czech Republic, 25 - 27 June 2015

Hakas Yazı Dilinin Ağız Temeli Sorunu

Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.255-262

Euphemistic Words and Expressions Related to Bear in the Languages of Siberian Turkic Peoples Sibirya Türk Halklarının Dillerinde Ayı İle İlgili Örtmece Söz ve İfadeler

The Second International Symposium Of Turkolgy “Questions And Developments Of Modern Turkology Studies, Warszawa, Poland, 12 - 14 September 2012, pp.313-326 Sustainable Development

Türkiye’de Hakas Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarma Çalışmaları, Yayınlar ve Karşılaşılan Dilbilimsel Sorunlar

“Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar” Uluslararası Sempozyum ve Uygulama Atölyesi, 31 March 2011, pp.62-77

Sibirya Türk Halklarının Dillerinin Hukuki Konumu ve Dil ile İlgili Yasalar

ICANAS ULUSLAR ARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 10-15 Eylül, 2007 Ankara, Ankara, Turkey, 10 September 2007, vol.2, pp.1027-1048

Hakasların Altın Taycı Destanının Dil ve Anlatım Özellikleri Üzerine

“Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları”, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 25 - 28 October 2010

Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmaları: Türk Diyalekt Atlasının Hazırlanmasına Giriş ve Özbek Ağızları

Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 17 July 2009

Hakas Edebi Dilinin Bugünkü Problemleri

V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara, Turkey, 20 September 2004, vol.2, pp.1955-1964

Hakas Türklerinde Kod Kaydırımı

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002, 8-10 Mayıs 2002, Ankara, Turkey, 8 - 10 May 2002, pp.166-181

Учет национальной грамматической ситуации при обучении турецких студентов русскому языку

Иновационные методы в теории и практики русского языка как иностранного, Иркутский государственный университет Международный факультет, май 1999, Irkutsk, Russia, 05 May 2000, vol.1, pp.94-97

Books & Book Chapters

Saha (Yakut) Bilmecelerinde “Ayı”: Kültürdilbilimsel Bir İnceleme.

in: Sibirya Çalışmaları - 1, V. Koçoğlu Gündoğdu,M. Duranlı,F. Türker İlter,Ş. Doğan Balcı, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.181-200, 2023 Sustainable Development

Yakut (Saha) Cumhuriyeti'nde Repressiya

in: Türk Dünyasında Repressiya, İbrahim Dilek, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara, pp.683-721, 2023

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜNDE KUZEY-DOĞU (SAHA-(YAKUT)-TUVA-HAKAS-ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETİMİNİN TÜRKOLOJİYE KATKISI.

in: Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Kuruluşundan Günümüze Ata Yadigarı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1. Cilt, Levent Kayapınar, Murat Küçük, Rüya Bayar, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.595-616, 2023

Sahaların Dil, Toplum ve Kültür Hayatına Etki Eden Politik Sürgünler

in: Prof.Dr. Mehman Musaoğlu Armağanı, Mehmet Fatih Kirişçioğlu,Cemile Kınacı Baran,Orhan Baldane, Editor, Bengü, Ankara, pp.100-116, 2022

Hakas Bilmeceleri

in: Türk Dünyası Bilmeceleri, Emine Gürsoy Naskali, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.1727-1750, 2021

Mihail İvanoviç Borgoyakov

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları –dilciler- (1. Cilt), Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.1049-1058, 2019

Dar'ya Fyodorovna Pataçakova

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları- Dilciler (1. Cilt), Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.1029-1038, 2019

Tamara Gerasimovna Borgoyakova

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları –dilciler- (1. Cilt), Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.1071-1074, 2019

Etno-Demografik Veriler Işığında Sibirya Grubu Türk Dil Değişkeleri

in: Tehlikedeki Türk Dilleri I: Kuramsal ve Genel Yaklaşımlar, Cilt 1 Endangered Turkic Languages I: Theoretical and General Approaches, Süer Eker, Ülkü Çelik Şavk, Editor, Uluslararası Türk Akademisi Hodja Akhmet Yassawi International Turkish-Kazakh University Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, pp.401-430, 2016

Hakas Yazı Dilinin Ağız Temelinin Değişimi Üzerine

in: Çağdaş Türkoloji Araştırmaları/ Современные тюркологические исследования, Gülsüm Killi Yılmaz,Radion D. Sunçugaşev, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.177-188, 2014

Hakas Türklerinde Ölümün Algılanışı ve Ölüm İle İlgili Geleneksel Uygulamalar

in: Defin, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, pp.61-92, 2012

Kuzey ve Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, Ankara, 2010

Sibirya Türklüğünde "Ayı" ile İlgili İnanışlar

in: Av ve Avcılık Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun, Editor, Kitabevi, Ankara, pp.433-454, 2008

Türk Diyalektoloji Araştırmalarının Eşsiz Kaynağı: Dîvânu Lugâti’t-Türk”.

in: Kaşgarlı Mahmud Kitabı, Fatma Sema Barutcu Özönder, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.375-406, 2008

Metrics

Publication

76

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

18

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals