Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2000 - Continues Professor

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Courses

 • Dental Specialty Radyolojik standardizasyon

 • Dental Specialty Ekstraoral intraoral muayene

 • Doctorate İleri Araştırma Yöntemleri

 • Doctorate uzmanlık alan dersi

 • Dental Specialty Diş anomalileri

 • Dental Specialty Radyograflarda görülen artifaktlar

 • Dental Specialty Diş hekimliğinde anamnez 202

 • Dental Specialty Spesifik enfeksiyonlarda ağız bulgularının değerlendirilmesi

 • Dental Specialty Diş hekimliğinde kullanılan imaj reseptörleri

 • Dental Specialty İntraoral Radyografi Teknikleri

 • Dental Specialty TME patolojilerinde klinik değerlendirme

 • Undergraduate Oral Diagnoz ve Radyoloji

 • Dental Specialty Tanı ve tedavi planlaması

 • Dental Specialty Maksiller Sinüs patolojilerinde klinik muayene

 • Dental Specialty Ağrı ve Mekanizması, Baş, Yüz ve Yansıyan Ağrılar

 • Dental Specialty Diş hekimliğinin kadınlarla ilgili yönleri

 • Dental Specialty Radyografik enfeksiyon kontrolü

 • Dental Specialty Diş anamolileri

 • Undergraduate Oral Diagnoz ve Radyoloji

 • Dental Specialty Sistemik hastalıklar ve diş hekimliği uygulamaları

 • Dental Specialty Halitozis nedenleri ve teşhis yöntemleri

 • Dental Specialty Dişlerin vitalitelerinin belirlenmesinde kullanılan metotlar

 • Doctorate Radyasyon zararları, radyasyondan korunma

 • Dental Specialty Diş hekimliğinin kadınlarla ilgili yönleri

 • Dental Specialty Fokal enfeksiyon ve diş hekimliği

 • Dental Specialty İmmum Otoimmum hastalıklarda ağız bulgularının değerlendirilmesi

 • Dental Specialty Kistik lezyonlarda tanı ve görüntüleme

 • Dental Specialty Dijital İntraoral radyografi

 • Dental Specialty Radyasyon zararları, radyasyondan korunma

 • Doctorate Paralaktik teknikler

 • Dental Specialty Sistemik hastalıklara bağlı görülen klinik ve radyografik bulgular

 • Dental Specialty Anatomik landmarklar

 • Doctorate Anatomik landmarklar

 • Dental Specialty Diş hekimliğinde anamnez

 • Dental Specialty Hematolojik hastalıklarında ağız bulgularının değerlendirilmesi

 • Dental Specialty Görüntüleme cihazlarında kalibrasyonla ilgili durumlar

 • Doctorate Uzmanlık Alan dersi

 • Doctorate 45301021Radyasyon zararları, radyasyondan korunma

 • Doctorate 45302123- Yumuşak Doku Lezyonlarında Tanı Yöntemleri

 • Doctorate 45302093 Çürük Radyolojisi

 • Doctorate 45301055 Radyolojik raporlama

 • Doctorate RADYASYON ZARARLARI, RADYASYONDAN KORUNMA

 • Undergraduate 3. SINIF ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ

 • Undergraduate 4. SINIF ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ

 • Doctorate PANORAMİK GÖRÜNTÜLEME

 • Doctorate KARANLIK ODA, BANYO SOLUSYONLARI, GÖRÜNTÜ OLUŞUMLARI

 • Doctorate ANAMNEZ ALMA TEKNİĞİ, EXTRA-ORAL MUAYENE

 • Doctorate SİSTEMİK BULGU VE BELİRTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Doctorate KLİNİK VE RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRME

 • Doctorate ÇÜRÜK RADYOLOJİSİ, PERİODONTAL RADYOLOJİ, LAMİNA DURA

 • Doctorate RÖNTGEN TÜPÜ VE X-IŞINLARININ ELDE EDİLMESİ

 • Doctorate RUTİN İNTRA-ORAL RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ

 • Doctorate ANATOMİK LANDMARKLAR

 • Doctorate RADYOLOJİDE YENİ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

 • Doctorate ARTİFAKTLAR, DETAY, DENSİTE, KONTRAST

 • Doctorate RADYOLOJİK STANDARDİZASYON

 • Doctorate EXTRA-ORAL RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ

 • Doctorate DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN FİLMLER

 • Doctorate TÜKÜRÜK BEZİ PATOLOJİLERİ VE RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEMESİ

 • Doctorate BAŞ, YÜZ VE YANSIYAN AĞRILAR

 • Doctorate VİTAL BULGULAR (ANT)

 • Doctorate ENDOKRİN BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Doctorate RADYOGRAFİK ENFEKSİYON KONTROLÜ

 • Doctorate INTRA-ORAL MUAYENE

 • Doctorate MAXSİLLER SİNÜS PATOLOJİLERİ VE RADYOLOJİSİ

 • Postgraduate FİLM BANYO İŞLEMLERİ

 • Doctorate İMPLANT RADYOLOJİSİ

 • Doctorate ÇOCUKLUK HASTALIKLARI VE İNTRA-ORAL BULGULARI

 • Doctorate TME MUAYENESİ VE RADYOLOJİSİ

Advising Theses