Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Ghurar al Balaghah

Hamdard Islamicus , vol.31, no.2, pp.85-91, 2008 (Scopus)

Mısır Gramer Ekolüne Genel Bir Bakış

EKEV Akademi Dergisi , vol.12, no.35, pp.197-212, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Arap Dilinde İdğâm Kavramı

EKEV Akademi Dergisi , vol.11, no.32, pp.177-195, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Arapçada İkil Sözcük Yapısı

EKEV Akademi Dergisi , vol.11, no.33, pp.315-333, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Edebî Bir Sanat Olarak Arap Belâğatinde Teşbih

Dini Araştırmalar , vol.9, no.27, pp.223-246, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Sîbeveyhi de Tanık Gösterme Metodu

EKEV Akademi Dergisi , vol.10, no.29, pp.145-153, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Sibeveyhi nin el Kitab ında Belâgat Biliminin Temelleri

Nüsha , vol.6, no.23, pp.49-60, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlahiyat Fakültemizin İlk Arapça Hocası Prof. Necati Lugal

Türkiye'de İlahiyat Tecrübesi: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Sempozyumu, Bilecik, Turkey, 23 - 25 October 2015

İstanbul Dârülfünûnu ndan Bir Şahsiyet Bağdatlı Mehmed Fehmî

XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol.6, pp.249-256

el Halîl b Ahmed el Ferâhîdî ve Arap Dilindeki Yeri

XI. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 13 - 14 October 2011, vol.2, pp.477-488

İslam Öncesi Arap Edebiyatına Genel Bir Bakış

XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.132-137

Batı Biliminin Arap Edebiyatına Etkisi Bağlamında Oryantalizm

Edebiyat ve Bilim I Uluslar Arası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2009, pp.355-381

Arap Dilinde Dilbilimsel Metin Çözümlemesi

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010, vol.1, pp.724-730

Arap Dilinde Retoriğin Bir Bilim Dalı Olarak Doğuşu Gelişimi ve Öncüleri

ICANAS 38 (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.2, pp.1007-1026

İslam Öncesi Arap Toplumunda İktisadî Yaşam ve Arap Diline Etkisi

Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 September 2007, vol.2, pp.97-106

Dârülfünûn da Okutulan Bir Ders Kitabı Târîh i Edebiyyât ı Arabiyye

Dârülfünûn İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2009, pp.47-54

İbn Sînâ da Arap Dilinin Fonetiği

Uluslar Arası İbn Sina Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 May 2008, vol.2, pp.217-229

Zileli Ali Çelebi Vakfiyesi nin Dil ve Üslûp Analizi

Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 2008, pp.156-164

Arap Dili ve Kültüründe Nasreddin Hoca İmajı

Uluslar Arası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi, Ankara, Turkey, 29 April - 01 May 2009, pp.409-416

Ülkemizdeki Arapça Öğretimi Tarihinde Mehmed Zihni Efendi ve Eserleri

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.603-608

Arapça Öğretimi Niçin Önemlidir

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2007, pp.609-613

Küreselleşme Bağlamında Batı Kültürünün Arap Diline Etkisi

Üçüncü Uluslar Arası Orta Doğu Semineri, Elazığ, Turkey, 2 - 04 November 2006, pp.299-313

Hilâl b el Muhassin es Sâbi el Harrânî nin Hayatı ve Guraru l Belâga Adlı Eseri

. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 30 April 2006, vol.2, pp.61-71

Books & Book Chapters

5, 6, 7, 8

in: ARAPÇA II, Süleyman Baybara, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.118-150, 2012

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

in: ARAPÇA I, Doç.Dr. Zafer KIZIKLI, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.121-264, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Rics

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.87, 2008 Creative Commons License

Expert Reports

TO ANKARA 1. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL RIGHTS CRIMINAL COURT

Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, pp.8, Ankara, 2011

Metrics

Publication

36

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

12

Open Access

2