Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endülüs Tasavvufu Üzerine Bir Değerlendirme

Endülüs İlim Havzasında İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2021, pp.435-443

Bayramîliğin Silsilesinde Yer Alan Bir Tekke Safevî Erdebil Tekkesi ve Mezhebî Kimlikleri

Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2016

Kadızâde Erzurumî nin Zikir Risalesi Metin Tercüme ve Tahlil

Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2014

Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kur ân a İşârî Yaklaşımlar Cemal Halvetî Örneği

Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 8 - 10 May 2014

Books & Book Chapters

İbn Berrecân

in: Endülüs İslam Düşüncesi Tarihi, Ömer Bozkurt, Editor, Eski Yeni, Ankara, pp.415-437, 2022

el-İrşâd fi'l-Kur'âni'l-Kerîm İbn Berrecân

in: Tasavvuf Klasikleri, Ethem Cebecioğlu-Ali Çınar, Editor, Kalem Neşriyat, Ankara, pp.505-519, 2021

9./15. Asır Sûfileri

in: Tarihte Müslümanlar-5, , Editor, OTTO, Ankara, pp.175-191, 2020

İlyas İbn Îsâ’nın Etvâr-I Seb’a İsimli Risâlesinin Muhteva Değerlendirmesi Ve Transkripsiyonlu Metni

in: Hacı Bayram-ı Veli V, Vahit Göktaş Harun Alkan, Editor, ilahiyât, Ankara, pp.491-507, 2020

10./16. Asır Sûfileri

in: Tarihte Müslümanlar-5, , Editor, OTTO, Ankara, pp.205-231, 2020

Hacı Bayram-ı Velî’nin Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi

in: Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.11-32, 2018

Hac Bayram-ı Veli’nin Hayatı ve Tasavvufi Düşüncesi

in: Hacı Bayram-ı Veli, İbarahim Ethem Aroğlu, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığ, Ankara, pp.11-32, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, pp.364-364, 2016

Metrics

Publication

23

Project

3

Thesis Advisory

5

Open Access

2