ERGENLERDE MORBİD OBEZİTEDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM


Creative Commons License

Ekiyor E., Khalılova P., Ergün E., Can Ö., Özsu E., Şıklar Z., ...More

40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.374-375

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.374-375
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Obezite multisistemik bir hastalıktır. Başarı multidisipliner yaklaşıma bağlıdır. Obezite cerrahisi adaylarının tüm ergenler Çocuk ve Ergen Morbid Obezite Konseyinde tartışılmakta ve ilgili bölümler tarafından cerrahi öncesi/sonrası takiplerle yüksek başarı oranı hedeflenmektedir. Hastalar ve yöntem: 2014-2022 yılları arasında laparoskopik sleeve gastrektomi veya intragastrik balon uygulanan 11 çocuk çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Ortalama yaş 15 (11-18), ortalama vücut ağırlığı 146 kg (112-180), ortalama VKI 58,9 (42-76) idi. Yedi tanesinde hipertansiyon vardı ve ilaç tedavisi görüyordu. Bu yedi hastadan üçünde ayrıca hiperinsülinemi vardı. Yedi çocuktan birinde Bardet-Biedl sendromu, birinde bronşiyal astım, birinde Blumia ve diğerinde hipotiroidizm vardı. Ortalama hastanede kalış süresi 5.1 (1-10) gündü. Tüm hastalar en az bir yıl süreyle takip edildi. Çocukların ameliyattan sonraki birinci yılda ortalama 42,4 kg kilo kaybı oldu. Ameliyattan sonra hastaların dördünün ilaçları kesildi. Çoklu komorbiditeye sahip ergen solunum sıkıntısı sonrası solunum arresti nedeniyle kaybedildi. Konseyin ana bölümleri; çocuk cerrahisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk gastroenteroloji, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk kardiyoloji, çocuk ve ergen psikiyatrisi, anesteziyoloji ve beslenme ve diyetetik bölümüdür. Çocukların ek hastalıklarına yönelik diğer branşlardan da gerekli destekler alındı. Sonuç: Obezite cerrahisi erişkin popülasyonda olduğu gibi ergenlik döneminde de sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Tedavide hasta seçiminde ilgili bölümlerden profesyonel görüş alınması ve takipte her bölümün kendine özgü tedavi ilkelerine uyulması gerekmektedir. Ameliyat öncesi ve sonrası bu yönetimler, cerrahinin başarısı kadar önemlidir. Anahtar Kelimeler: çocuk, obezite, adolesan, bariatrik