Investigation of the Relationship Between Compassion Fatigue Levels and Coping Styles of Pediatric Nurses During the Pandemic Process: A Cross-Sectional Study


Sezer T. A., Öztürk Eyimaya A., Yurdakul Z.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.15, no.2, pp.308-318, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu araştırma, pandemi sürecinde çocuk hemşirelerinin merhamet yorgunluğu düzeyi ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte olup, Ankara ilinde Nisan-Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmaya katılmayı kabul eden 205 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler, ''Tanımlayıcı Bilgi Formu'', ''Merhamet Yorgunluğu-Kısa Ölçeği'' ve ''Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği'' kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılım analizleri, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ve verilerin korelasyon düzeyine göre çoklu regresyon modeli oluşturuldu. Bulgular: Çocuk hemşirelerinin yaş ortalaması 29,48±5,47 yıl, %90,2'si kadın, %74,1'i lisans mezunu olup, %48,3'ü çocuk servisinde ve %58,0'ı üniversite hastanesinde çalışmaktadır. Hemşirelerin merhamet yorgunluğu puanı 73,16 olup, stresle başa çıkma yöntemlerinde etkili yöntemleri (kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek) daha fazla kullandıkları saptandı. Oluşturulan merhamet yorgunluğu modeline göre stresle başa çıkmada etkisiz yöntemlerden çaresiz ve boyun eğici yaklaşım ile stresle başa çıkmada etkili yöntemlerden biri olan iyimser yaklaşım anlamlı bir yordayıcı olarak tanımlandı. Sonuç: Çocuk hemşirelerinin orta düzeyde merhamet yorgunluğu yaşadığı ve etkisiz baş etme yöntemlerini kullanan hemşirelerin merhamet yorgunluğunu daha fazla yaşayabildikleri saptandı. Merhamet yorgunluğu ile ilgili baş etme stratejileri bireysel ve kurumsal olarak geliştirilmelidir. Hizmet içi eğitimler ile hemşirelerin stresle baş etme yöntemleri güçlendirilebilir.