Septoplasti ve Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Sesin Aerodinamiğine ve Sese Bağlı Yaşam Kalitesine Etkisi


Creative Commons License

YÜCEL L., Bozhöyük M. S., GULİYEV H., BAŞAK H., BÜYÜKATALAY Z. Ç., BETON S., ...More

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, vol.31, no.1, pp.35-39, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) ve/veya septoplasti yapılan hastalarda, sesteki aerodinamik değişimin ve sese bağlı yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız prospektif olup, hastaların demografik bilgileri, medikal geçmişi, şikâyetleri, yapılan operasyon kaydedildi. Ses değerlendirmeleri preoperatif ve postoperatif 3. ayda yapıldı. Subjektif ses değerlendirmesi Sesle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (SİYKÖ) ve Ses Handikap En- deksi ile yapıldı. Objektif ses değerlendirmesi, aerodinamik parametreler olan maksimum fonasyon zamanı (MFZ) ve S/Z oranı de- ğerlendirilerek yapıldı. Bulgular: Çalışmamız 20’si (%47,6) erkek, 22’si (%52,40) kadın olmak üzere toplam 42 hastayla yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 39,02±14,38 idi. Hastaların 24’üne (%57,14) septoplasti, 18’ine (%42,86) ise septoplasti ve ESC yapıldı. Hastaların 23’ünde (%54,8) başka bir cerrahi nedeniyle entübasyon öyküsü mevcutken, 28’i (%66,7) preoperatif ses değişiklikleri yaşadığını ifade etti. Ancak preoperatif ses değişikliği şikâyeti ile entübasyon öyküsü ya da cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Cerrahi sonrasında öncesine göre MFZ’nin uzadığını (p=0,003) ve er- keklerde MFZ’deki değişimin istatistiksel olarak daha anlamlı oldu- ğunu (p=0,005), ayrıca sosyal, fiziksel ve total sesle ilişkili yaşam kalitesinin de arttığı görüldü (sırasıyla p=0,035, p=0,002, p=0,001). ESC yapılanlarda total SİYKÖ değerlerinde daha fazla düzelme olduğu saptandı (23,83’e karşı 2,62; p=0,005). Sonuç: Çalışmamız, ESC ve septoplastinin sesle ilişkili yaşam kalitesini artırdığını, sesin aerodinamik yapısı üzerine pozitif etkisinin olduğunu göstermektedir. Sonuçlarımızın teyidi için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.