COVID-19 ile İzlenen Ayaktan ve Hospitalize Hastalarda Hipotiroidi Sıklığının Karşılaştırılması ve Hipotiroidinin Hospitaliazasyon Üzerine Etkisi


Akdemir İ., Çınar G., Gülten E., Sarıcaoğlu E. M., Usturalı Mut A. N., Ulutaş M., ...More

XXIII. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.284

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.284
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

COVID-19 ile İzlenen Ayaktan ve Hospitalize Hastalarda Hipotiroidi Sıklığının Karşılaştırılması ve Hipotiroidinin Hospitaliazsasyon Üzerine Etkisi İrem Akdemir1 , Güle Çınar1 , Ezgi Gülten1 , Elif Mukime Sarıcaoğlu1 , Ayşe Nur Usturalı Mut3 , Mete Ulutaş1 , Alpay Azap1 , Kemal Osman Memikoğlu1 , Mehmet Serhat Birengel1 , Nilüfer Duygu Öcal2 , İsmail Balık1 , Fügen Yörük1 1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, AnkaraAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoisttistik AD, Ankara 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ankara 3 Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı AD, Epidemiyoloji, Ankara Giriş ve Amaç Covid-19’un seyrinde hastalarda altta yatan kronik hastalık seyrini etkileyen önemli bir parametredir. Bazı kronik hastalıkların hastalık seyrindeki ağırlaştırıcı durumu daha net tanımlanabilmişken bazı hastalıkları içinse henüz yeterince tanımlanmamış alanlar bulunmaktadır. Bu çalışma hipotiroidi varlığının Covid-19’da hastane yatışı üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem Bu çalışma retrospektif bir gözlem çalışması olarak planlandı. Bir üniversite hastanesinde ayaktan ve hospitazlie olarak izlenen Covid-19 hastalarına ait veri seti incelenerek bu iki grupta hipotiroidi sıklığı açısından fark olup olmadığı araştırıldı. Bulgular Merkezde izlenen toplam 4851 hastadan hastanede yatırılarak izlenen 4091 ve de ayaktan takip edilen 760 hastaya ait verilerin değerlendirmesinde hipotiroidi eşlik etme oranı sırasıyla % 7.9 (n=324) ve %2.6 (n=20) olarak saptandı ve ki-kare testine göre bu sonuç p < 0.001 hipotiroidi lehine anlamlı bulundu Yapılan lojistik regresyon analizi sonuçlarında da hipotiroidi 2,6 (%95 CI 1.6-4.2) kat hastanede yatış riskini artıran bir faktör olarak belirlendi. Tartışma ve Sonuç Yapılan hem primer analizlerde hem de lojistik regresyon analizinde hipotiroidi hastane yatışını artıran bir faktör gibi gözükmekle birlikte lojistik regresyon analizi ile detaylandırıldığında da bu sonuç doğrulanmıştır. DM, HT, ileri yaş ve erkek cinsiyet gibi bazı faktörlerin hastane yatış riski ve fataliteyi artırdıkları sık çalışılan ve ıspatlanmış faktörlerdir. Fakat hipotiroidinin Covid-19 seyrine etkisi için geniş seriler ile prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, hipotirodi, pandemi