Examining Parent Opinions about School-Parents Cooperation Standards


Çınkır Ş., NAYİR F.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.245-264, 2017 (ESCI) identifier identifier identifier

Abstract

Parent-teacher associations are one of the most important factors that play a role on the school administrations. The main purpose of parent-teacher associations is to give necessary support in the process of teaching and learning. Therefore, in order to achieve its' objectives, determining the functions and standards for parent-teacher associations is vital. The purpose of the study is to reveal the views of elementary school parents concerning familyschool cooperation standards. In the study, the quantitative and qualitative research methods were used. The study group is composed of 173 parents whose children are the elementary school students in Ankara. As a data collection instrument, the scale of "School-Parents Cooperation Standards" which has six subscales including (1) welcoming all families into the school community, (2) communicating effectively, (3) supporting student success, (4) speaking up for every child, (5) sharing power, (6) collaborating with community was used. Among the key findings of the survey, parents think that standards concerning family school cooperation are important, however they have not been put into practice. There is a significant difference between the opinions of parents in terms of gender, age, and education status, number of children they have and number of children attending to school. From the analysis of qualitative data, it is concluded that,primarily, parents are not informed about the selection of parent-teachers association and they think that parent-teachers associations do not have any contribution to education.
Okul aile birlikleri okul yönetimleri üzerinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Okul aile birliklerinin kurulmasın temel amacı eğitim ve öğretim sürecinde onların desteğini almaktır. Okul aile birliklerinin amaçlarına ulaşabilmeleri için işlevlerinin ve standartlarının belirlenmesi önemlidir. Çalışmanın amacı ilköğretim okullarında çocuğu bulunan velilerin geliştirilen okul aile işbirliği standartlarına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara merkez ilçelerde bulunan ilköğretim okullarında çocuğu okuyan 173 veli oluşturmaktadır. Araştırmada okul topluluğunca ailelerin hoş karşılanması, etkili iletişim, öğrenci başarısını desteklemek, çocukların hakkını gözetmek, güç paylaşımı, toplumla işbirliği olmak üzere altı boyuttan oluşan "Okul Aile İşbirliği Standartları" ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre veliler okul aile işbirliği standartlarına ilişkin ifadeleri önemli bulmakta ancak yeterince uygulanmadığını düşünmektedir. Velilerin görüşleri, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, velinin sahip olduğu çocuk sayısı ve okula giden çocuk sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Nitel verilerin analiz sonuçları incelendiğinde velilerin öncelikle okul aile birliği seçimlerinden haberi olmadığı ve okul aile birliklerinin eğitime katkısının olmadığını düşündükleri görülmektedir.