Eczacılık Mesleğinde Yönetim Eğitimi


Karahan A., Çalıkuşu M., Özçelikay G.

Sağlık bilimlerinde değer (Online), vol.13, no.1, pp.22-28, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç:Yönetim becerileri, eczacılar için klinik bilgi ve fırsatları geliştirmenin yanında ikincil bir odak haline gelen meslek için temel becerilerdir. İnsan kaynakları becerileri (iletişim, empati), faturalandırma, geri ödeme ve diğer birçok yönetim odaklı konulardaki başarının temelidir. Eczacı tarafından sağlanan klinik hizmetlerde başarı, hem insan kaynakları yönetimi hem de uygulama optimizasyonu için işletme yönetimi konusunda bilgili ve verimli bir uygulayıcı olmadan var olamaz.Bu çalışma toplum eczacılarının yönetim eğitimi hakkındaki görüşleri ve bilgi ihtiyaçlarını tespit ederek eczane yönetim becerilerini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmacılar tarafından oluşturulan 5’li likert tipi soruların bulunduğu formlar, anket tekniği ile internet ortamında toplum eczacılarına yöneltilmiş, gönüllü olanların çalışmaya katılmaları istenmiştir. 107 katılımcının görüşleri değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya katılan gönüllülere sorulan sorular 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, demografik bilgiler; ikinci bölüm, yönetim eğitimi ve içeriği; üçüncü bölüm, yönetim becerileri ve uygulamaları ile ilgili tutumları ve son bölüm ise yönetim eğitimi ile ilgili önerileri belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre, eczacıların %33,65’i yönetim ile ilgili dersler aldığını, %66,35’i ise almadığını belirtmiştir. Yönetim ile ilgili eğitim aldığını bildiren katılımcıların %61,11’i meslek içi eğitimlerde, %30,56’sı kendi imkanlarıyla, %8,33’ü lisans eğitimi sırasında ve son olarak %2,78’i ise işletme alanında yüksek lisans programına katılarak yönetim dersleri aldıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Günümüzde mesleki bilgiler yanında yönetim becerilerinin önemi her geçen gün artmaktadır; bu çalışma da bu görüşü destekler niteliktedir. Türkiye’deki Eczacılık Fakülteleri eğitim programı içinde az da olsa yönetim ile ilgili derslerin olduğu; ancak, yapılan bu çalışmayla lisans eğitimi sırasında yönetim ile ilgili konulara yeterli vurgunun yapılmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Eczacılık; eczacılık eğitimi; yönetim eğitimi; yönetim becerileri.