Evaluation of Management Skills of Community Pharmacists in Turkey


Creative Commons License

Coşkun R., Çalıkuşu M., Özçelikay G.

The Journal of International Scientific Researches, vol.8, no.3, pp.257-267, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Community pharmacists are health professionals with whom that patients can establish first contact. The professional competencies expected from pharmacists are the preparation, review, and distribution of prescription drugs, the ability to participate in research and training activities, the encouragement and contribution of optimal use of drugs. In addition, there are three 'work' adequacy about the application of organizational skills in the practice of professional and ethical behavior, business subjects and interpersonal relations, and practice of organizational skills. Leadership and management skills also directly affect the results of patient and consumer satisfaction. This study aims to determine the business skills of pharmacists. These are organized within the framework of management skills and an assessment of the administrative skills of community pharmacists within the selected sample. This study is a descriptive type of research. The 5-point Likert-type expressions related to management skills in community pharmacies were asked to evaluate the statements of those who volunteer by sharing in groups where social media (Facebook, Instagram, WhatsApp) is included through GoogleForms. According to the results of the study, pharmacists are found to be more sufficient in cooperation with their staff, behaving fairly to them, empathizing, professional ethics and responsibility awareness, the sensitivity of the orders and recording of orders, the customer/patient to be friendly and insightful skills. They stated that they felt more inadequate in skills such as pharmacy law, leadership, and entrepreneurship. 

Toplum eczacıları, hastaların ilk temas kurabileceği sağlık uzmanlarıdır. Eczacılardan beklenen mesleki yeterlilikler, reçeteli ilaçların hazırlanması, gözden geçirilmesi ve dağıtılması, araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılma becerisi ve ilaçların optimal kullanımının teşvik edilmesi ve buna katkı sağlanmasıdır. Bunların yanı sıra profesyonel ve etik davranış, iş konularını ve kişilerarası ilişkileri yönetme ve eczacılık pratiğinde örgütsel becerileri uygulama ile ilgili üç 'iş' yeterliliği de bulunmaktadır. Liderlik ve yönetim becerileri, hasta ve tüketici memnuniyet sonuçlarını da doğrudan etkilemektedir. Bu calısmanın amacı, eczacıların iş becerilerinin belirlenerek; bunların yönetim becerileri çerçevesinde organize edilmesi ve secilen orneklem dahilinde toplum eczacılarının yonetsel becerilerine ilişkin bir değerlendirmenin yapılmasıdır. Bu çalışma betimleyici tip bir araştırmadır. Toplum eczanelerinde yönetim becerileri ile ilgili 5’li likert tipi ifadeler, anket yöntemi ile googleforms aracılığıyla sosyal medyada (facebook, instagram, whatsapp) sadece toplum eczacılarının yer aldığı gruplarda paylaşılarak gönüllü olanların ifadeleri değerlendirmeleri istenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre eczacılar, personeli ile iş birliği içinde olma, onlara adil davranma, empati yapma mesleki etik ve sorumluluk bilinçleri, siparişlerin alınması ve kaydedilmesi hassasiyeti, müşteriye/hastaya karşı güler yüzlü ve anlayışlı olma becerilerinde kendilerini daha yeterli görürlerken; eczacılık hukuku, liderlik ve girişimcilik gibi becerilerde kendilerini daha yetersiz hissettiklerini belirtmiştir.