Kolorektal kanser akciğer metastazlarının metastazektomisinde prognostik faktörler


YENİGÜN B. M., YÜKSEL C., ENÖN S., ÖZKAN M., KAYI CANGIR A., KUTLAY H.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.23, no.1, pp.75-81, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.9815
  • Journal Name: Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus
  • Page Numbers: pp.75-81
  • Keywords: Chest surgery, colorectal carcinom, metastasectomy, PULMONARY METASTASES, SURGICAL RESECTION, FOLLOW-UP, CARCINOMA, SURVIVAL, SURGERY
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Background:­ This study aims to evaluate prognosticfactors on survival in pulmonary metastases of colorectalcancers. Methods: In this single-center study, 33 patients(17 males, 16 females; mean age 55.6 years) who underwentmetastasectomy due to lung metastases of colorectalcancer in our clinic between March 1998 and June 2011were retrospectively analyzed. The prognostic factorsassociated with survival were investigated. Results:­ The median survival of the patients was 74 months(range 6 to 99 months) and five-year survival rate was 62%.The median, one, three, and five-year survival rates were 49months, 94%, 70%, and 33% in males respectively, while thecorresponding figures for female patients were 92 months,100%, 89%, and 89%, respectively (p=0.001). In patients witha pre-thoracotomy carcinoembryonic antigen (CEA) levelbelow 5 ng/mL, one, three and five-year survival rates were100%, 89%, and 75% respectively, while the correspondingfigures for those patients with a CEA level above 5 ng/mLwere 83%, 42%, and 0%, respectively (p=0.001). Conclusion:­ Although metastasectomy is associated withimproved survival in lung metastases of colorectal cancer,prognostic factors have not been fully elucidated. Ourfindings suggest that female gender and a preoperativeCEA level below 5 ng/mL are more eligible candidates formetastasectomy.
Amaç: Bu çalışmada kolorektal kanserlerin akciğermetastazlarında prognostik faktörlerin sağkalıma etkisiaraştırıldı.Ça­lış­ma­pla­nı:­ Bu tek merkezli çalışmada kliniğimizdeMart 1998 - Haziran 2011 tarihleri arasında kolorektalkanserin akciğer metastazı nedeni ile metastazektomiuygulanan ve tüm kayıtlarına ulaşılabilen 33 hasta (17 erkek,16 kadın; ort. yaş 55.6 yıl) retrospektif olarak incelendi.Sağkalım ile ilişkili prognostik faktörler araştırıldı.Bul gu lar: Hastaların medyan sağkalım süresi 74 ay(dağılım 6-99 ay) iken beş yıllık sağkalım oranı %62idi. Erkeklerde medyan sağkalım ve bir, üç ve beş yıllıksağkalım oranları 49 ay ve %94, %70 ve %33 iken,kadın hastalarda sırasıyla 92 ay ve %100, %89 ve %89olarak saptandı (p=0.001). Torakotomi öncesi ölçülenkarsinoembriyonik antijen (CEA) düzeyi 5 ng/mLninaltında olan hastalarda bir, üç ve beş yıllık sağkalımoranları sırasıyla %100, %89 ve %75 iken, CEA düzeyi5 ng/mLnin üzerinde olan hastalarda bu oran sırasıyla%83, %42 ve %0 idi (p=0.001).So­nuç:­ Akciğerin kolorektal kanser metastazlarındametastazektomi ile sağkalım süresi uzatılabilmekte, ancakprognostik faktörler kesin olarak bilinmemektedir. Çalışmabulgularımız, kadın cinsiyeti ve ameliyat öncesi CEAdüzeyi 5 ng/mLnin altında olan hastaların metastazektomiiçin daha uygun aday olduğunu düşündürmektedir.