Hastane Çalışanlarında Biontech Aşı Uygulamaları Sonrası Aşı Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi


Akdemir Kalkan İ., Öççetin D., İnan M., Yıldız M., Çınar G., Gülten E., ...More

XXII. Ulusal Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 09 March 2022, pp.253

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.253
  • Ankara University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç

COVID-19 pandemi sürecinde etkinliği yüksek oranda

olan mRNA aşıları aktif olarak kullanılmaktadır.

Konvansiyonel aşı uygulamalarına göre daha

farklı ve yeni teknolojilerle üretilen bu aşıların

potansiyel yan etkileri faz çalışmaları ile bildirilmiş

olsa da gerçek yaşam verileri de uzun dönem

güvenlik bilgileri açısından önemlidir. Bu çalışmada

kitlesel aşı uygulamaları sonucu yan etki sıklığının

değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Yöntem

Bu çalışma kesitsel bir gözlem çalışması olarak

planlanmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastaneleri çalışanlarına Biontech aşı uygulaması

sonrası ilk 15 gün içinde gözlenen yan etkilerin

değerlendirildiği bir ölçek hazırlanmış ve

uygulanmıştır.

Bulgular

Ölçek uygulanması için ulaşılabilen ve çalışmaya

katılmayı kabul eden hastane çalışanlarının %71,3

(n=366) ‘ü kadın, yaş ortalaması 35.8 yıl olan 513

kişiye ulaşılmıştır. Bu kişilerden %22.4 (n=115) kişi

COVID-19 geçirmiş olup, % 0,97 (n=5) kişi reenfekte

olarak saptanmıştır. Biontech aşı uygulaması yapılan

bu kişilerin %89,7 (n=460) daha önce CoronaVac ile

de aşılanmıştır. Aşı uygulaması sonrası yan etkilerin

sıklığı Tablo.1’de sunulmuştur. Tabloda belirtilen yan

etkilere ilave olarak %1,4 (n =7) kişide hipertansiyon

atağı gelişmiştir. Katılımcıların alerjik yan etki

gelişimine dair souya 6 kişi evet yanıtı vermiş olup

detaylı irdelendiğinde sadece biri aşı sonrası alerjik

reaksiyon olarak kabul edilmiştir. Bu durumda aşı

sonrası alerji % 0,19 (n=1) olarak saptanmıştır. Daha

önce COVID-19 geçirme ve daha önce Coronavac ile

aşılanmanın yan etki gelişme sıklığı üzerine etkisinin

incelendiği alt analizlerde bu iki grupta yan etki sıklığı

açısından fark saptanmamıştır. (Sıtasıyla p=0.188 ve

p=0.110)