AN ENTREPRENEURIAL CONCERN OF THE COMMON FUTURE OF THE WORLD AND TÜRKİYE: FAMILY FARMING


Creative Commons License

Gülçubuk B.

EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), vol.7, no.13, pp.101-111, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AN ENTREPRENEURIAL CONCERN OF THE COMMON FUTURE OF THE WORLD AND TÜRKİYE: FAMILY FARMING ABSTRACT The world's growing concern for healthy and balanced diets brings with it the search for a quick return to the past. The world is in a panic because food security and food safety are alarming. Countries that protect their land and embrace family farming will pass into the next centuries in a more secure environment. For this reason, countries that attach importance to family farming and keep it alive as an entrepreneurship look to the future with more confidence in terms of food security and the protection of soil-water resources and biodiversity. Family farming encompasses all family-based agricultural activities and is linked to many areas of rural development. Family farming encompasses agriculture, forestry, fisheries, horticulture and aquaculture production activities managed and carried out by a family, based on family labor, mostly women and men. There are close to 600 million farms in the world, of which more than 500 million, almost 90%, are operated as family farms. These are small household enterprises based entirely or largely on family labor and account for 80% of the total food produced in the world. To this extent, family farming also accounts for the world's largest entrepreneurial population. It is inevitable that food will become one of the most important factors for humanity in the future. In this framework, enterprises that increase their production activities to optimum enterprise size, use technology and prioritize quality agricultural products will become more prominent. A gradual decrease in the share of family farmers in total agricultural production may also be on the agenda. Therefore, it is in the interest of all countries to develop and support family farming, taking into account the disadvantageous situation that competition conditions will bring. In this paper, it has been tried to reveal the current situation of family farming for food security, which constitutes a common concern in the common future of the world, and solution approaches for the future as an entrepreneurship. 

Dünyada giderek artan sağlıklı ve dengeli beslenme kaygısı geçmişe yeniden hızlı bir dönüş arayışını da beraberinde getiriyor. Dünya telaş içinde, çünkü gıda güvencesi ve gıda güvenliği alarm veriyor. Toprağına sahip çıkan koruyan ve aile çiftçiliğine sahip çıkan ülkeler gelecek yüzyıllara daha güvenli bir ortamda geçeceklerdir. İşte bunun için aile çiftçiliğine önem veren ve bunu bir girişimcilik olarak yaşatan ülkeler gıda güvencesi ve toprak-su kaynaklarının, biyolojik çeşitliliğin koruması açısından geleceğe daha güven içinde bakıyorlar. Aile çiftçiliği; aile-temelli tüm tarımsal faaliyetleri kapsar ve kırsal kalkınmanın birçok alanı ile bağlantılıdır. Aile çiftçiliği bir aile tarafından yönetilen ve gerçekleştirilen, çoğunlukla kadın ve erkekler dâhil, ailesel işgücüne dayalı tarım, ormancılık, balıkçılık, seracılık ve su ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Dünyada 600 milyona yakın çiftlik var ve bunun 500 milyondan fazlası neredeyse %90’ı aile çiftçiliği olarak işletilmektedir. Bunlar, tamamen veya büyük ölçüde aile emeğine dayalı küçük hane halkı işletmeleri türünde olup, dünyada üretilen toplam gıdanın da %80’ini gerçekleştirmektedirler. Bu boyutları ile aile çiftçiliği aynı zamanda dünyanın en fazla girişimci nüfusunu da oluşturmaktadır. Gelecekte gıdanın insanlık için en önemli faktörlerden biri haline gelecek olması kaçınılmazdır. Bu çerçevede üretim faaliyetlerini optimum işletme büyüklüğüne çıkaran, teknolojiyi kullanan, kaliteli tarımsal ürünlere öncelik veren işletmeler daha fazla ön plana çıkacaktır. Tarımsal üretim toplamında aile çiftçilerinin üretim paylarının giderek azalması da gündeme gelebilir. Bundan dolayı rekabet şartlarının getireceği dezavantajlı durum dikkate alınarak aile çiftçiliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesi bütün ülkelerin yararına olan bir durumdur. Bu bildiride dünyanın ortak geleceğinde ortak bir kaygıyı oluşturan gıda güvencesi için aile çiftçiliğinin mevcut durumu ve bir girişimcilik olarak geleceğe ilişkin çözüm yaklaşımlarının ortaya konulmasına çalışılacaktır.