General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre Ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı
Research Areas: Urbanization and Environmental Problems

Metrics

Publication

8

Citation (WoS)

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Gökçe KARALEZLİ

Research Assistant

25.12.1990

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Cemal Gürsel Bulvarı 06590

Cebeci / Ankara

gkaralezli@ankara.edu.tr

                       

 

1-      Academic Degrees

·         Bachelor Degree: Ankara University / Faculty of Political Science / Political Science and Public Administration (2009-2016)

·         Master Degree: Ankara University / Graduate School of Social Sciences / Political Science and Public Administration / Urban And Environmental Sciences (2016-2019)

Thesis Subject: Management of Hazardous Waste and Chemicals in Turkey and Its Effects on Children's Rights

·         PhD: Ankara University / Graduate School of Social Sciences / Political Science and Public Administration / Urban And Environmental Sciences (2019- …)

Thesis Subject: Political and Legal Analysis Of The Transformatıon Of Crımes Commıtted Agaınst The Envıronment Into Envirocide And Urbıcıde

 

2- Languages

·         English: Advanced

·         Spanish: Intermediate

 

 

3- Professional Experience

·         Ankara Üniversitesi Faculty of Political Sciences Urban, Environmental and Local Governments Policies Chair, Research Assistant (Academic Staff)  (March 2018 - ....)


 

4- Publications

Book(s) and Book Chapters

·         Problems Related to The Educatıon of Children Living in Rural Areas in Turkey, Rural Development and Cooperatives (ed. Ayşegül Mengi and Deniz İşçioğlu), Ankara University, 2019. [TR-Türkiye’de Kırsal Alanda Yaşayan Çocukların Eğitimi ile İlgili Sorunlar, Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik (ed. Ayşegül Mengi ve Deniz İşçioğlu), Ankara Üniversitesi, 2019.]

 

·         Children's Environmental Rights with Examples of Climate Change and Chemical Pollution, Ankara University Faculty of Political Sciences Publications, Ankara (in the publication process) [TR-İklim Değişikliği ve Kimyasal Kirlilik Örnekleriyle Çocukların Çevre Hakları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara (Yayın Aşamasında)]

 

 

Articles

·         “Land Banking in Turkey in the Process of Membership to the European Union” Journal of Public Administration, December 2020, C.53, P.4, (with Prof. Dr. Ayşegül Mengi) pp.77-104. [TR “Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'de Arazi Bankacılığı” Amme İdaresi Dergisi, Aralık 2020, C.53, S.4, (Prof. Dr. Ayşegül Mengi ile birlikte) s.77-104.]

 

·         “A New Unıt Created By Joınıng The Neıghborhood And The Vıllage: Rural Neıghborhoods” Journal of Urban and Environmental Studies, 2021; C.3 P.1: pp. 50-61[TR “Mahalle Ve Köyün Birleştirilmesi İle Oluşan Yeni Bir Birim: Kırsal Mahalleler” Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi, 2021; 3(1): 50-61.]

 

5- Papers Presentations at Conferences

·         “Steps Taken in the World and in Turkey on the Control of Mercury Use” Connecting People with Nature - International Symposium from the Poles to the Equator in the City and the Natural Area (Ankara University), 08-09 June 2017 Ankara. [TR“Cıva Kullanımının Kontrolü Hakkında Dünyada ve Türkiye’de Atılan Adımlar” İnsanların Doğayla Kenetlenmesi - Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora Uluslararası Sempozyum (Ankara Üniversitesi), 08-09 Haziran 2017 Ankara.]

 

·         “Children's Environmental Rights” Urban, Environment and Local Government Seminars: Rights-Based Approaches to Environmental Policies (Ernst Reuter Housing and Urbanism Application and Research Center), 18 May 2021. [TR “Çocukların Çevre Hakları” Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Seminerleri, Çevre Politikalarına Hak Temelli Yaklaşımlar (Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi), 18 Mayıs 2021.]

 

6- Organizations of Events/Conferences

·         International Symposium on Global Ecological Security (16-17-18 October 2019 Ankara University), Organizing Committee Member.

 

·         6th National Local Governments Symposium "Resilient Cities" (October 2021, Ankara University, Union of Municipalities of Turkey, Presidency Local Government Policies Board), Organizing Committee Member.

 

·         Scholarship Programs to Study Abroad Promotion Event (15 May 2019), Ankara University Faculty of Political Science

 

7- Awards

·         TÜBİTAK University Level Entrepreneurship and Innovation Competition, 2013, Semi-finalist

·         “İcat Çıkar” TEB Intellectual Idea Contest, 2012, – URL: http://www.icatcikar.com Turkish Economy Bank Intellectual Idea Contest 2011 Student/New Graduate Category Second prize

·         Qualcomm Mobile Business Idea and Application Competition, 2011 Qualcomm Mobile Business Idea and Application Competition entertainment category jury’s special award