General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doçent doktor Nimet özbek

28.02.1971 adana Ceyhan doğumlu

Remzi oğuz arık ilkolunu ardından Yaltır kardeşler ortaokulunu sonra da Ceyhan lisesini bitirdi. 1988-1993 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. 1990 yılında Aybay Hukuk Araştırmaları tarafından düzenlenen “İnsan Hakları Açısından Laiklik” ve 1993 yılında yine aynı vakıf tarafından düzenlenen “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Türk Hukukundaki Yeri” konulu yarışmada mansiyon ödülü (Teoman Uykur ile birlikte) kazandı. Ankara Barosu’na kayıtlı avukattır, ancak avukatlık yapmamıştır. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Türkiye’deki Yabancıların Öğrenim ve Öğretim Özgürlüğü” isimli yüksek lisans teziyle (Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara 2000) yüksek lisans yaptı. London University School of Oriental and African Studies’te (2002) ve Lyon 3 Üniversitesi’nde (2004) araştırma bursu kazandı. 2002’de AÜHF Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Milletlerarası Özel Hukukta İhtiyati Tedbirler” isimli teziyle “hukuk doktoru” ünvanını aldı. Brüksel (I) Tüzüğü Işığında AB Hukukunda Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları, (Ankara 2009), Milletlerarası Usul Hukukunda Geçici Hukuki Koruma, (Ankara 2013) ve –7 yazarlı– Yaşayan Lozan, (Ed. Çağrı Erhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2003), kitapları ile çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Birçok uluslararası kongrede tebliğ sundu. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doçent olarak çalışmaya devam etmektedir. Avukatlık stajını yaptıktan sonra, 1994 te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Bölümü Hukuk Ana Bilim Dalı Devletler Özel Hukuku kürsüsünde çalışmaya başladı. 2002’de AÜHF Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘’Milletlerarası Özel Hukukta İhtiyati Tedbirler isimli teziyle hukuk doktoru oldu.

 ‘’Milletlerarası Usul hukukunda Geçici Hukuki Koruma tedbirleri’’ başlıklı doktora tezini yazdı.  Eser, aynı adla Yetkin yayınlarında yayınlandı. ‘’Brüksel Tüzüğü ışığında AB hukukunda geçici ve koruyucu tedbir kararları’’ adlı kitabı yetkin yayınlarında yayınlanmıştır. Yaşayan Lozan kitabının eş yazarlarından biridir. Rona Aybay ile vatandaşlık hukuku kitabını yazdı. (https://www.idefix.com/yazar/nimet-ozbek/s=26722). 1 yıl diğer akademisyen arkadaşlarımla Fransızca öğrendi. Fransız kültür Ankara Üniversitesi ile Lyon Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü üzerine, 3 akademisyen arkadaşıyla burs kazanıp Lyon’da bulundu. ÜDS’puanı 83tür. Sasakawa bursu ile Londra’da bulundu. KPDS puanı 76’dir. ‘’Türk Vatandaşlık Hukukunda İlgilinin İstemi Gerekmeksizin Türk Vatandaşlığıyla İlişkisinin Kesilmesi’’ isimli çalışma (Yetkin Yayınları, Ankara 2019) yazarın doçentlik tezidir.

Makaleleri

1.      Comparatıve Study On Cıtızenshıp By Investment: Example Of Turkey, https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/67384/1014936

2.      Türkiye Barolar Birliği Dergisi 139.Sayı (barobirlik.org.tr) https://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-118-1472,

3.      Anayasa Mahkemesinin 30.05.2019 Tarihli Pilot Kararı (Y.T. Kararı) İncelemesi Ve Sınır Dışı Kararına Karşı Etkili Başvuru Üzerine Bir Değerlendirme, Nimet Özbek/Döndü Kuşcu, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/56241/775437.

4.      Çok ''Konukseveriz''dir: AİHM ''Sınır Dışı Edilme'' Asalya Kararı Bianet gazetesi

5.      Yabancı (uyruklu) öğrenciler Türk vatandaşı olamayacak mı? Kazancı hakemli hukuk dergisi, https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/138171/.

6.      Policy considerations on hurricane induced human displacement: Lessons from Cyclone Sidr and Hurricane Katrina Md Moynul Ahsan , Nimet Ozbek ¨ https://www.proquest.com/openview/cc54647eb50c6866032348d938bd8770/1?pq-origsite=gscholar&cbl=5528230.

7.https://www.proquest.com/openview/cc54647eb50c6866032348d938bd8770/1?pq-origsite=gscholar&cbl=5528230.

8.https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/42802, Mınorıty Schools, Foreıgn And Internatıonal Schools In The New Law On Prıvate Educatıonal Instıtutıons

8.Resilience-Oriented Practices in Sea-Level-Rise-Induced Human Migration in Coastal Bangladesh and Louisiana ; Cambridge Vol. 14, Iss. 2,  (2022): 65-80. 

Sertifikalar ve bildiriler

1. 6 mart 2023, Mülkiye vatandaşlık hukuku sempozyumu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

2.CERTIFICATE OF PARTICIPATION THIS IS TO CERTIFY THAT participated in the III. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES on December 4-5, 2021 and orally presented the paper entitled "CAN'T FOREIGN STUDENTS EDUCATE IN TURKEY ACQUIRE TURKISH CITIZENSHIP?".

3..Certificate of Participation

NİMET ÖZBEK

This is to certify that participated in the 7TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH

CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES on February 18-20, 2023 and

orally presented the paper entitled "RELATIONSHIP BETWEEN CITIZENSHIP AND PRIVATE LIFE"

4.Özbek Hadimoğlu, Nimet, 5.international congress of educational research, peace memory and educational research, 6-9 june 2013, Çanakkale

5.11. Kamu yönetimi sempozyumu 28-29-30 eylül 2017 uluslararası göç ve mülteci sorununun çözümünde kamu yönetiminin rolü kaysem 11, elazığ 2017.

‘’Türk Vatandaşlık Hukukunda İlgilinin İstemi Gerekmeksizin Türk Vatandaşlığıyla İlişkisinin Kesilmesi’’ isimli çalışma (Yetkin Yayınları, Ankara 2019) yazarın doçentlik tezidir.