The United Nations Security Council resolution 1325 and preparation of the national action plan under the resolution


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SEHER SELİN ÖZKAN

Supervisor: GÜLRİZ UYGUR

Abstract:

Bu tez çalışmasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Kadın, Barış ve Güvenlik konusunda 2000 yılında çıkarılan 1325 sayılı karar kapsamında hazırlanan ulusal eylem planları incelenmiştir. Öncelikle 1325 sayılı karar ve BMGK tarafından çıkarılan ilgili diğer kararlar incelenmiştir. Bu kararlar, çatışma süreçlerinde ve sonrasında kadınların ve çocukların cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetten, savaşın olumsuz etkilerinden korunması, kadınların karar alma mekanizmalarının her seviyesinde yer almalarına yönelik tedbirlerin alınmasına yönelik çıkarılmıştır. 1325 sayılı karar kapsamında BM üyesi ülkelerde ulusal eylem planı hazırlanması tavsiye edilmiştir. Bu tez çalışmasında ise 12 ülkeye ait eylem planlarının ve Türkiye'de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hazırlanan eylem planları içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Ayrıca Türkiye için 1325 sayılı karar kapsamında bir eylem planı hazırlanmasının gerekliliği açıklanmıştır. In this thesis, national action plans prepared within the scope of Resolution 1325 enacted by the United Nations Security Council on Women, Peace and Security in 2000 were examined. Firstly, Resolution 1325 and other relevant resolution issued by UNSC were examined. These decisions were made to protect women and children from sexual and gender-based violence and from the negative effects of war and to take measures to ensure that women take part in all levels of decision-making mechanisms. In the context of Resolution 1325, it is recommended to prepare a national action plan in UN member countries. In this thesis, national action plans prepared by 12 countries and action plans made in women's rights and gender equality in Turkey were examined through content analysis. Also disclosed is the necessity of preparing an action plan under Resolution 1325 for Turkey.