Orientalists' perspectives on the history of the Quran


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: KEMAL GÖZÜTOK

Supervisor: Mehmet Akif Koç

Abstract:

1860 senesinde Theodore Nöldeke (ö. 1930)’nin telif ettiği ve 1919senesinde de Friedrich Schwally (ö. 1919) tarafından 2. baskıya hazırlanan“Geschichte Des Qorans” isimli çalışma, rivayetler ekseninde Kur’an tarihini ele alanen önemli batılı eserdir. Batı’da bir süre bu metot yaygın bir şekilde kullanıldı. Yine,20. asrın başlarında Ignaz Goldziher (ö. 1921)’in etkileriyle beraber hadisrivayetlerine daha az itibar edilmeye başlandı. Alphonse Mingana (ö. 1937) ile haricikaynak kullanımının ilk adımları atılmıştır. Aynı dönemde erken dönem tefsirkaynaklarının naklettikleri kıraat farklılıklarına yoğunlaşıldı. Bu malzemekullanıldığında Kur’an’ın otantik halinin keşfedilebileceği düşünülmüştür. 2. Dünyasavaşı öncesi, bu kıraat farklılıkları ile erken dönem Kur’an el yazmalarını kullanarak“Metin tenkitli” bir Kur’an neşri hedeflenmişti. Münih’te kurulmuş olan araştırmamerkezinin, İngiliz hava kuvvetleri tarafından bombalanmasıyla beraber projesekteye uğramıştır. 20. asrın ortalarında Joseph Schacht (ö. 1969)’ın, Goldziher’inteorisini genişletmesiyle beraber, 1977’de Kur’an tarihine dair iki eser meydanagelmiştir. Bir tanesi John Wansbrough (ö. 2002)’un “Quranic Studies”i, diğeri iseJohn Burton’un “The Collection of The Qur’an” isimli eseridir. Bununla beraberWansbrough, harici kaynak kullanımı hususunda Mingana’dan da etkilenmiştir. Yineaynı sene Patricia Crone ve Michael Cook tarafından yazılmış olan “Hagarism” isimlieser, bu metodu kullanmıştır. Netice itibari ile günümüzde Kur’an’ın otantikliğineilişkin rivayetlerden hareket edenler olduğu gibi, harici kaynak kullanımınıbenimseyen revizyonistlerde mevcuttur. Kıraat farklılıkları ile el yazmaları halenincelemelere tabi tutulan malzemelerden bir tanesidir. 2. dünya savaşındakaybolduğu zannedilen malzemeler ile 1972 senesinde Yemende bulunan elyazmaları bu tarz çalışmaları tekrar aktif hale getirmiştir. Corpus Coranicum projesibunun en büyük örneğidir. Günümüzde bu farklı metotlardan hareketle Kur’an’ınotantik olduğunu düşünenler olduğu gibi bunun tersini iddia edenler debulunmaktadır.

Abstract : Proposed by Theodore Nöldeke in 1860 and prepared for printing in 1919 byFriedrich Schwally “Geschichte Des Qorans” is pivotal in Qur’anic history. Thismethod has been established commonly throught-out the west. In the beginning ofthe 20th century Ignaz Goldziher’s impact on the credibility of hadith startedlessening. Together with these events, Alphonse Mingana took his first steps toexternal sources, in the meantime early tefsir sources were recognized as to tracedifferent recitation differences. Expertise would increase and by implementing thisit was thought to be a source of discovery in the authenticity of the Qur’an, beforeWorld War Two, with the differences of Quranic recitations and early Qur’anicmanuscripts, the aim of which was to create a criticized textual form of the Qur’an.The research center which was established in Munich was cancelled with thebombing of the British air force. In the middle of 20th century, with the expansionof Joseph Schacht's Goldziher's theory, came two books. One of them was writtenby John Wansbrough the “Quranic studies” and the other was written by JohnBurton “The Collection of The Qur’an”. On the use of external resourcesWansbrough had been influenced from Mingana. Within the same year PatriciaCrone and Micheal Cook wrote the book “Hagarism”, and the theory was finalizedwith that book. As a result, just like how there are rumors about the Qur’an'sauthenticity, there are also revisionists that think the Qur’an was written withexternal resources. Recitation differences and the manuscripts are still kept ininvestigation. The records that were supposedly lost in world war 2, with thefounding of manuscripts in 1972 in Yemen they started rejuvenating these type ofworks. Corpus Coranicum is the best example. Even today there are still debatesabout the Qur’ans authenticity with these ulterior methods.