Azobisizobütironitril başlatıcısı ile poli(etilen teraftalat) liflere metakrilamidin aşılanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: ŞERİFE ALAKARA

Supervisor: MEHMET SAÇAK

Abstract:

Bu çalışmada, poli(etilen teraftalat) lifler üzerine, azobisizobütironitril yardımıyla metakrilamit monomerinin aşı kopolimerizasyonu incelenmiş ve aşılanmış liflerin bazı özelliklerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Metakrilamit monomerinin aşılanmasında, sıcaklığın yükseltilmesi ile aşılama hızı ve doygunluk aşılama veriminin arttığı gözlenmiştir. Benzer şekilde, monomer ve başlatıcı derişimindeki artışların da aşılama verimini arttırdığı saptanmıştır. Metakrilamit aşılanmış liflerin aşılama oranının artışına bağlı olarak çaplarının arttığı, yoğunluklarının ise azaldığı gözlenmiştir. Bazı alkollerin ve dimetilformamit, piridin gibi bazı çözücülerin aşılama verimi üzerindeki etkileri değişik çözücü/su oranlarında aşı kopolimerizasyon gerçekleştirilerek incelenmiştir. Termogravimetrik analiz sonuçlarından, aşılama ile lif bozunma sıcaklığının düştüğü, taramalı elektron mikroskobundan elde edilen fotoğraflardan ise aşılamaya bağlı olarak orijinal lif yüzeyinde değişiklikler meydana geldiği gözlenmiştir. AbstractIn this study, the grafting of methacrylamide on poly(ethylene terephthalate) fibers using azobisisobutyronitrile was investigated and some properties of grafted fibers were determined. An increase in temperature leads to an increase in the grafting rate and graft yield of methacrylamide. Similarly, the increases in monomer and iniatiator concentration also increased the grafting yield. The diameter values of methacrylamide grafted fibers increased with grafting, but their densities decreased. The effect some solvents like alcohols, dimethyl formamide and pyridine upon the grafting yield has also been studied using various solvent/water ratios. The thermogravimetric analysis results revealed that the decomposition temperature of the fibers decreased with grafting. The electron micrographs showed that grafting changed the surface morphology of the fiber.