Prekoks puberte tanısında kız çocuklarda ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografinin iç genital organları değerlendirmedeki rolü


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: DENİZ HATILOĞLU

Supervisor: ÖMER SUAT FİTOZ

Abstract:

Kız çocuklarında, prekoks puberte tanısında ultrasonografi ve Doppler incelemenin tanısal değerini araştırmakGereç-Yöntem: 2005-2009 yılları arasında prematür (<8 yaş) meme gelişimi ve/veya pubik kıllanması olan 74 kız olgu ultrasonografi (uterin ve overyan volüm, endometriyal eko, overyan folikül sayısı ve boyutları) ve renkli Doppler incelemesi (uterin arterler) ile değerlendirildi. Sekonder seks karakterlerinin gelişimi henüz başlamamış benzer yaşlarda 43 kız çocuğu kontrol grubu olarak aynı sonografik parametreler açısından incelendi. Hasta grubu klinik ve laboratuar bulguları eşliğinde gerçek santral prekoks puberte grubu ve hormonal testleri prepubertal dönem ile uyumlu bulunan grup olarak iki gruba ayrıldı.Bulgular: Uterus ve over boyutları, hormonal değerleri pubertal dönem ile uyumlu bulunan gerçek prekoks puberte grubunda, hormonal değerleri prepubertal dönem ile uyumlu bulunan gruba ve kontrol grubuna kıyasla daha büyüktü. Gerçek prekoks puberte grubunda hastaların %51,7'sinde endometrial eko izlenirken bu oran diğer iki grupta sırasıyla %15,6 ve %7 olarak bulundu. Uterin arter pulsatilite indeksi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı.Sonuç: Sonografik parametreler GnRH-bağımlı prekoks puberte tanısını koymada yardımcıdır ve hangi olguların tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirlemede faydalı olabilir. Bu parametreler arasında uterus volümü ve endometrial eko varlığı tanısal değeri en yüksek olanlardır.abstractTo study the diagnostic validity of ultrasonography and Doppler ultrasonography examination for precocious puberty of girlsMethod: Seventyfour girls with premature (<8 years old) breast development and/or pubic hair growth were studied by ultrasonography (uterine and ovarian volume, endometrial echo, ovarian follicule number and size) and Doppler ultrasonography (uterine arteries) between the years 2005 and 2009. Age-matched 43 girls whom secondary sex characteristics have not developed yet, were studied within the same sonographic criteria as a control group. The patient group was divided into two groups in the light of clinical and laboratory findings as true central precocious puberty group and group that had hormonal results compatible with the prepubertal age.Findings: The uterus and over sizes in the true precocious puberty group with hormonal level results matched with pubertal age were higher compared to the other group with the results of hormon levels matched with prepubertal age and to the control group. Endometrial echo was detected in 51,7 % of patients with true precocious puberty group. The percentage of visibility of endometrial echo was 15,6 % and 7 % in cases with prepubertal group and control group, respectively. Uterine artery pulsatility index was not statistically significant between the groups.Result: Sonographic parametres are helpful in diagnosing GnRH-dependent precocious puberty and may assist to find the cases who need treatment. The most valuable and diagnostic parametres are uterus volume and endometrial echo.