Theoretıcal Investıgatıon Of The Structure And Spectroscopıc Propertıes Of N-Trans-Cınnamylıdene-M-Toluıdıne Schıff Base Molecule Wıth Dft And Hf Methods


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: ÖNDER KÜÇÜKTERZİ

Supervisor: NİLGÜN ATAÜNAL ANCIN

Abstract:

Bu yüksek lisans tezi, daha önce sentezlenen N-trans-sinnamiliden-m-toluidin Schiff bazı molekülünün yapısal ve kimyasal özelliklerinin teorik yöntemlerle belirlenmesi üzerine kurulmuştur. Söz konusu molekülün yapısı, X-ışınları kristallografisi, 1H-NMR, 13C-NMR, FTIR ve UV-vis spektroskopisi yöntemleriyle ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması yoluyla aydınlatılmıştır. Molekülün geometrik parametrelerinin (bağ uzunluğu, bağ açısı, dihedral açılar), spektroskopik ve termodinamik özelliklerinin (HOMO LUMO orbitallerinin enerjileri, dipol momenti, elektronegativite, toplam enerji) ve Mulliken atomik yüklerinin teorik olarak saptanması amacıyla Gaussian09W programı kullanılmıştır. Ayrıca konformasyon analizi ve ayrıntılı NBO analizi gerçekleştirilmiştir. Teorik hesaplamalar için Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT B3LYP), Hartree Fock (HF) yöntemleri ve 6-311++g(d,p), cc-pVTZ temel setleri kullanılmıştır. Bu yöntemler belirlenirken, molekülümüz için en uygun teorik seviyelerin neler olabileceğine ilişkin benzer çalışmaların tarandığı kapsamlı bir literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte kullanılan mevcut yöntemler, benzer moleküllerin deneysel verilerle uyuşan kuantum mekaniksel hesaplamaları göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Daha sonraki aşamada, teorik yöntemlerle elde edilen geometrik ve spektroskopik parametreler deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Kullanılan teorik yöntemlerle elde edilen verilerin deneysel verilerle uyumlu olduğu saptanmıştır.