Responsibility of the heirs for the debts of the legator


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: MAKBULE ELİF ŞEKER BARDAKCI

Supervisor: SÜLEYMAN YILMAZ

Abstract:

Çalışmamızın konusu “Mirasçıların Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu”dur. Çalışmamızda, miras ortaklığı esnasında, mirasın paylaşılmasından sonra ve çeşitli durumlardaki mirasçıların mirasbırakanın borçlarından sorumlulukları Türk Hukuk sistemi çerçevesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Birinci bölümde konu ile ilgili temel kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde mirasçılara geçen borçlar, müteselsil sorumluluğun şartları, paylaşmadan önce ve sonra sorumluluk halleri, çeşitli durumlarda sorumluluk ve mirasçıların birbirine karşı sorumluluğu detaylı şekilde incelenmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise mirasçıların müteselsil sorumluğunun sona ermesi ve mirasçıların kendi aralarındaki rücu ilişkisi ele alınmıştır. Çalışmamızda doktrindeki tartışmalı konulara değinilmiş ve Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir. Nihayet sonuç bölümünde ise çalışma sırasında edinilen bilgiler ve kanaatler açıklanmıştır.