Termination and liquidation of the community property regime


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞEGÜL KAYA

Supervisor: SÜLEYMAN YILMAZ

Abstract:

Çalışmamızın konusu "Mal Ortaklığı Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" dir. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, mal rejimi kavramı, Türk Medenî Kanunu'nda düzenlenen yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ve seçimlik mal rejimleri genel özellikleriyle açıklanmıştır. İkinci bölümde, mal ortaklığı rejiminin kurulması, kapsamı ve sona ermesi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Mal ortaklığı rejiminin hangi hallerde sona ereceği TMK m. 271'de beş farklı şekilde düzenlenmiştir. Maddeye göre, mal ortaklığı rejimi ilk olarak eşlerden birinin ölümü ile sona ermektedir. Bunun yanında, Medeni Kanunun ölüm gibi sonuç bağladığı ölüm karinesi ve gaiplik hallerinde, yine mal rejimi ölüm ile sona ermiş kabul edilmektedir. Üçüncü olarak, eşlerin başka bir mal rejimini seçmeleri de mal rejimini sona erdirmektedir. Eşlerin başka bir mal rejiminin uygulanmasını kabul etmeleri halinde mevcut mal rejimi, yeni mal rejimi sözleşmesinin yapıldığı tarihte sona ermiş olur. Dördüncü sona erme hali olarak, hâkim tarafından olağanüstü mal ayrılığı rejimine geçilmesi yönünde karar vermesi düzenlenmiştir. Son olarak, hâkimin evliliğin iptali veya boşanmaya dair karar vermesi durumunda mal rejimi sona erer. İlgili maddede, mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejiminin dava tarihinden geçerli olmak üzere sona ereceği belirtilmiştir. "Mal Ortaklığı Rejiminin Tasfiyesi" başlığını taşıyan üçüncü bölümde, tasfiyeye ilişkin hesaplamalar, paylaşıma ilişkin kurallar ve paylaşma usulü ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Mal ortaklığı rejiminin tasfiyesi, tarafların kendi aralarında yaptıkları tasfiye anlaşmasına göre veya eşlerin bu yönde bir anlaşması yoksa görevli ve yetkili Aile Mahkemesi tarafından yapılır. Çalışmamız oluşturulurken Yargıtay kararları ve doktrindeki farklı görüşlere karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mal Ortaklığı Rejimi, Sona Erme, Tasfiye, Ortaklık Malları, Kişisel Mallar The topic of this study is "Termination and Liquidation of The Community Property Regime". This thesis has three chapters. In the first chapter, property regime concept, participation regime of acquired property that is the legal property regime and optional property regimes are described with general characteristics. In the second chapter, establishment, extent and termination of community property regime are examined in detail. The cases in which the community property regime will end have been laid out in the article 271 of the TCC in five different ways. According to the article, the community property regime, firstly ends with the death of one of the couple. Besides, the property regime is again considered to have ended with the death in cases of the presumption of death and disappearance that the Civil Code treated like death in terms of consequences. Thirdly, selection of another property regime by the couple also terminates the property regime. In the event that the couple agreed on the implementation of another property regime, the existing property regime would have ended on the date of the contract for the new property regime. Transition to the regime of extraordinary separation of property has been laid out as the fourth case of termination. Finally, the property regime ends if the judge decides about the marriage annulment or divorce. It has been mentioned in the relevant article that the property regime will end to be effective from the date of lawsuit for the property regime in case of a decision by the court for the termination of marriage due to annulment or divorce or for transition to the separation of property. In the third and final chapter, namely "Liquidation of Community Property Regime", calculations of liquidation, sharing rules and sharing procedures are examined in detail. The liquidation of the community property regime is conducted according to the liquidation agreement the parties concluded between themselves or by the competent Family Court in charge if the couple did not have an agreement in this regard. While conducting our study, supreme court decisions and different views in the doctrine are given comparatively. Keywords: Community Property Regime, Termination, Liquidation, Community Property, Individual Property