Kitozan mikrokürelerden etkin madde salımını etkileyen parametrelerin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: SEZER ESİRGEN

Supervisor: AYŞE NURTEN ÖZDEMİR

Abstract:

Kitozan Mikrokürelerden Etkin Madde Salımını Etkileyen ParametrelerinİncelenmesiBu çalışmada yüksek potensli lenfosit-supresif steroid olup antialerjik,antiinflamatuar ve antiödematöz etkili metilprednisolonun terapötik etkinliğininarttırılması ve yan etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla kontrollü salımyapan mikroküre formülasyonları hazırlanmıştır.Formülasyonların tümünde polimer olarak kitozan kullanılmıştır.Doğada selülozdan sonra en fazla bulunan kitinin deasetilasyonu ile eldeedilen kitozan, (β-(l-4)-2-amino-2-deoksi- D-glukoz), doğalbiyoparçalanabilen bir polimer olup hidrofilik, katyonik bir polielektrolittir.Etkin madde(metilprednisolon) yüklü kitozan mikroküreler oluşturmakiçin iyonotropik jelasyon yöntemi kullanılmıştır. Dış faz olarak suyunkullanıldığı bu yöntem suda çözünmeyen etkin maddelerin yüksek yüklemeetkinliğine sahip formülasyonlarının hazırlanabilmesi için uygundur.Çalışmamızda mikrokürelerden etkin madde çıkışı üzerine; etkinmadde miktarı, polimer tipi ve konsantrasyonu, asetik asit oranı, çaprazbağlayıcı ajan konsantrasyonu, dış faza eklenen Na-aljinat, jelatin, pektinilavesi gibi formülasyon parametrelerinin etkisi incelenmiştir. Etkin maddemiktarının, polimer molekül ağırlığının, iç faz: dış faz oranının arttırılması vedış faza Na-aljinat ilavesi ile etkin madde salım hızının azaldığı görülmüştür.Asetik asit konsantrasyonu ve TPP miktarındaki artış ise etkin maddeçözünme hızı profillerinde belirgin bir değişiklik oluşturmamıştır.Tüm formüller kinetik açıdan sırasıyla RRSBW kinetiği, Peppas eşitliğive Qâ â t kinetiklerine uyum sağlamıştır. Mikrokürelerden etkin maddeçıkışının difüzyon mekanizması ile gerçekleştiği saptanmıştır.Formülasyon için γ sterilizasyonunun, polimerik yapıda bir değişikliğeneden olmadığı için, uygun sterilizasyon şekli olduğuna karar verilmiştir.En iyi formülasyon olarak yüksek işlem etkinliği, düşük etkin maddesalım hızına sahip olması ayrıca partikül boyutunun küçük ve yüzeyinindüzgün olması nedeniyle dış fazda %0,5 Na- aljinat içeren FH14 kodlu formülseçilmiştir.Abstract Investigation of Parameters Effecting Drug Release FromChitosan MicrospheresThe aim of this study is to increase the therapeutic influence and to reducethe side effects of anti- inflammatory methylprednisolon, which is a highpotency lenfocid-suppressive. Controlled release microsphere formulationshave been prepared in order to achieve this aim.Chitosan, has been used as a polymer in all the formulations. Chitosan(β- (1-4)-2-amino-2-deoxy -D-glucose) is produced by deacetilation of chitinwhich is the second most frequently found polymer in nature after cellulose. Itis a biodegradable polymer and a hydrophillic and cathyonic polyelectrolyte.Ionotropic gelation method has been used in order to produce chitosanmicrosphere that are loaded with drug (methylprednisolon). This method, inwhich water is used as external phase, is appropriate for the preparation offormulations that have high loading efficiency and that include drugs whichare not soluble in water.We have investigated the influence of: the amount of drug, theproportion of acetic-acid, the type and concentration of polymer,concentration of crosslinking agent and of other formulation parameters suchas the addition of sodium alginate, gelatine, pectin to the external phase, onthe release of drug from microsphere. It has been observed that the drugrelease rate has slowed when the amount of drug and the proportion ofinternal and external phase have been increased, and Na-alginate has beenadded to the external phase. Acidic acid concentration and the increase inthe amount of TPP have not resulted in any significant changes in thedissolution rate profiles.All formulations have adapted in order to RRSBW kinetic, peppasequivalence and Qâ â t kinetics. It has been identified that drug is releasedfrom the microsphere by diffusion mechanism.It has been decided that γ sterilisation is the appropriate sterilisationmethod for the formulation as it does not result in any changes to thepolymeric structure.On the external phase, FH14 coded formulation which includes %0,5Na-aljinate has been chosen as the best formulation as it has high functionaleffectiveness, a small particular size, a smooth surface and has slow drugrelease rate.