Revenue sharing construction contract which contained minimum income commitment for piece of land


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: ADEM YELMEN

Supervisor: SÜLEYMAN YILMAZ

Abstract:

Bu çalışmanın konusu “Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi”dir. Bu sözleşme, inşaat sektöründe giderek yaygınlaşmaktadır. Her iki tarafa da sağladığı avantajlar aracılığıyla çok karlı bir modeldir. Çalışma bir “Giriş”, dört “Bölüm” ve bir “Sonuç”tan meydana gelmektedir. “Giriş”te, öncelikle konunun takdimi yapılmış, istatistiki verilere yer verilmiş ve önemi izah edilmiştir. Akabinde konunun sınırları çizilmiş ve çalışma kapsamı dışında bırakılan hususlar belirtilmiştir. Ardından da, konuya ilişkin terminoloji tartışmaları ve açıklamaları yapılmıştır. Birinci bölümde, sözleşmenin tanımı ve unsurları ele alınmıştır. Burada özellikle sözleşmenin unsurları ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde sözleşmenin hukukî niteliği, şekli ve sözleşmedeki genel işlem şartları açıklanmıştır. Üçüncü bölüm, tarafların borçlarına özgülenmiştir. Burada yüklenicinin ve arsa sahibinin borçları üst başlık halinde ayrı ayrı incelenmiştir. Bahsedilen konular açıklanırken, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm önerilerimiz ve sistemin daha iyi bir noktaya taşınması için ileri sürülen görüşlerimiz çerçevesinde hareket edilmiştir. Dördüncü bölümün konusu ise, sözleşmenin sona ermesidir. Burada, sözleşmenin hukukî niteliğine uygun olarak ortaya çıkan ve/veya çıkması muhtemel sona erme hallerine yer verilmeye gayret edilmiştir. Nihayet, çalışma sırasında edindiğimiz kanaatler ise, “Sonuç” kısmında topluca yer almaktadır