Evolution and morality in Darwin and Nietzsche


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: BATUHAN AKGÜNDÜZ

Supervisor: Hamdi Bravo

Abstract:

Bu tezin amacı, Darwin ve Nietzsche'nin evrim ve ahlak tasarımlarını karşılaştırarak bu kavramlar etrafında birbirleriyle örtüştükleri ve ayrıldıkları noktaları tespit etmektir. Bu doğrultuda Darwinci evrimin ilkeleri ve Darwin'in ahlak anlayışı, Nietzsche'nin evrim düşüncesi ve ahlak anlayışı ile paralel bir biçimde ele alınmaktadır. İki ismin evrim ve ahlak tasarımlarını paralel bir biçimde ortaya koyduktan sonra Nietzsche'nin evrim ve ahlak tasarımını kurarken Darwin'den ne ölçüde etkilendiği araştırılmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak, Nietzsche'nin Darwin eleştirilerine temas edilmektedir. İkinci olarak Darwin'in doğal seçilim mekanizması ile Nietzsche'nin güç istenci ilkesi karşılaştırılmaktadır. Son olarak Nietzsche'nin Darwincilikle ilişkisine dair ortaya çıkan iki temel görüş incelenmektedir. Bu hususta, ilk olarak, Nietzsche'nin "Anti Darwinci" okumaları irdelenmekte ve Darwin'den ayrıldığı yönler ayrıntılı biçimde ortaya konmaktadır. Ardından Nietzsche'yi "Yeni Darwinci" bakış açısından değerlendiren görüşe değinilmektedir. Bu amaçla, Nietzsche'nin kendi evrim ve ahlak tasarımında Darwin'den gelen etkilenimleri izah edilmektedir. Tezin ana iddiası, Nietzsche'yi ne salt bir Darwinci ne de tamamen bir Anti Darwinci olarak değerlendirebileceğimiz üzerinedir. Ancak onu, gerek odaklandığı problemler ve gerekse de bu problemleri evrimci bir düşünce etrafında çözüme kavuşturma gayreti bağlamında Darwin'in düşünce tarihindeki ardılı olarak görmek yanlış olmayacaktır. The aim of this thesis is to determine points which coincide with each other and diverge from each other within the scope of these concepts by comparing Darwin and Nietzsche's evolution and ethics ideas. Accordingly, the principles of Darwinian evolution and Darwin's understanding of ethics are correspondingly approached with Nietzsche's thought of evolution and understanding of ethics. After their evolution and ethics ideas are put forward correspondingly, it is searched that to what extent Nietzsche is influenced by Darwin while he constitutes his evolution and ethics ideas. In this sense, first of all, Nietzsche's critics about Darwin are pointed out. Secondly, Darwin's natural selection mechanism and Nietzsche's principle of the will to power are compared. Finally, two main notions emerging about Nietzsche's relationship with Darwinism are examined. In this respect, first of all, Nietzsche's "Anti Darwinist" studies are examined and aspects he diverges from Darwin are comprehensively revealed. Then, the notion which evaluates Nietzsche from the "New Darwinism" point of view is mentioned. For this purpose, in Nietzsche's own evolution and ethics idea, Darwin's influence on him is explained. The main suggestion of the thesis is about the fact that we can evaluate Nietzsche as neither a pure Darwinist nor a completely Anti Darwinist. However, it would not be wrong to consider him as Darwin's successor in the history of thought, both in the context of the problems he focused on and in his effort to solve these problems around an evolutionist thought.