Rosiglitazon Maleat'ın elektroanalitik incelenmesi ve tayini


Institution Of The Thesis: Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Seçil TUNÇEL

Supervisor: SİBEL AYŞIL ÖZKAN

Abstract:

Rosiglitazon'un yükseltgenme özellikleri camsı karbon elektrot üzerinde geniş pH aralığında, dönüşümlü voltametri (DV), diferansiyel puls voltametrisi (DPV), kare dalga voltametrisi (KDV) teknikleri kullanılarak çalışıldı. Deneyler, destek elektroliti cinsinin, pH'ın ve tarama hızının yükseltgenme reaksiyonu üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile sülfürik asit, fosfat, asetat ve Britton-Robinson tamponları içerisinde geniş bir potansiyel ve tarama hızı aralığında (5-1000 mVs-1) gerçekleştirildi. Molekül, geri dönüşümsüz ve difüzyon kontrollü olarak yükseltgendi. Analitik amaçlar için en uygun şartlar ve parametrelerin optimizasyonları DPV ve KDV yöntemleri ile elde edildiği için bu yöntemler miktar tayini için seçildi. Uygun şartlarda DPV ve KDV teknikleri kullanılarak pH 5,70 asetat tamponu içerisinde 8x10?7M ? 4x10?5M derişim aralığında, 0,1 M H2SO4 çözeltisi içerisinde 1x10?6M ? 6x10?5M derişim aralığında doğrusallık saptandı. Yöntemlerin uygulanabilirliği, rosiglitazon'un farmasötik dozaj formlarında, insan serum örnekleri üzerindeki uygulamaları ile gösterildi. Yöntemlerin doğruluğu, kesinliği, seçiciliği, duyarlığı, gün içi ve günler arası tekrar edilebilirliği istatistiksel olarak araştırıldı. AbstractThe oxidative behavior of rosiglitazone was studied at wide pH range on glassy carbon electrode, using cyclic voltammetric (CV), differential pulse voltammetric (DPV), square wave voltammetric (SWV) techniques. To investigate the effects of the nature of the supporting electrolyte, pH and scan rate on the anodic reactions were performed in sulphuric acid solution, phosphate, acetate buffers and a wide potential range and scan rate interval (5-1000 mVs?1). The molecule oxidizes irreversibly and by diffusion-controlled. Optimum conditions and optimization of parameters for analytical applications were obtained with DPV and SWV techniques hence, these techniques were selected for the determination. Using optimized DPV and SWV techniques, the current was lineer within a concentration range between 8x10?7M and 4x10?5M in pH 5,70 acetate buffer and 1x10?6M and 6x10?5M in 0,1 M H2SO4 solution. The applicability of the proposed methods were shown by the analysis of rosiglitazone in pharmaceutical dosage forms and serum. The accuracy, precision, selectivity, sensitivity, repeatability, reproducibility of the methods were investigated statistically.