ŞEFFAF PLAKLARLA TEDAVİ EDİLEN PREMOLAR ÇEKİMLİ VAKALARDA FARKLI ATAŞMAN VE SINIF 2 ELASTİK KESİLERİNİN KANİN DİSTALİZASYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ


Thesis Type: Dental Specialty

Institution Of The Thesis: Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: BERK SOLAKOĞLU

Supervisor: Ayşe Tuba Altuğ Demiralp

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, premolar çekimli ortodontik vakaların şeffaf plaklar ile tedavisinde kullanılan kompozit ataşman çeşitlerinin ve intermaksiller sınıf II elastik kullanımının plak ve dişler üzerinde oluşturduğu stress ve gerilim değerlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir.

Çalışmamızda kullanılan maksilla kemik modelinin oluşturulması için; Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı arşivinde kayıtlı olarak bulunan herhangi bir kraniofasiyal anomalisi bulunmayan erişkin bir hastaya ait bilgisayarlı tomografi verileri kullanılmıştır.  Sonlu elemanlar analizine uygun diş, şeffaf plak ve ataşman modelleri, maksilla kemik modelleri, periodontal ligament yapıları oluşturulmuştur.  Kanin dişte meydana gelen distalizasyon hareketi ataşmansız model ve 5 farklı ataşman modeli içeren toplam 6 senaryo modeli ile incelenmiştir. Oluşturulan modellere standart 0.5 mm kalınlığında tasarlanan şeffaf plaklar ile 0.25 mm lineer distalizasyon kuvveti uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucu oluşturulan modellerde periodontal ligament ve şeffaf plak üzerinde meydana gelen tensile stres, kompresyon stres ve Von Mises stres değerleri değerlendirilmiş ve modellerin yer değiştirme miktarları incelenmiştir.

Sonlu elemanlar analizi ile şeffaf plak yüzeyinde ölçülen en yüksek Von Mises stres değeri 41.18 MPa değeri ile optimize edilmiş ataşman grubunda ölçülmüştür. Periodontal ligament yüzeyinde ölçülen en yüksek Von Mises stres değeri 0.45 MPa değeri ile ataşman içermeyen grupta ölçülmüştür. Ölçülen en yüksek tensile stres değeri şeffaf plak yüzeyinde 33.55 MPa, periodontal ligament yüzeyinde 1.92 MPa ile ataşman içermeyen grupta ölçülmüştür. Oluşturulan senaryolardaki modellerin yer değiştirme miktarları, transversal (x yönü) yönde en fazla optimize edilmiş ataşman grubunda 0.14 mm, sagital (y yönü)  yönde en fazla 0.33 mm, vertikal (z yönü) yönde en fazla 0.09 mm ile ataşman içermeyen grupta ölçülmüştür.

Çalışma şeffaf plaklarla planlanan kanin distalizasyonunun farklı ataşman çeşitleriyle hareket yönü ve miktarlarının değiştirilebileceği 0 hipotezi ile kurgulanmıştır. 0 hipotezi kabul edilmiştir. Çalışmamızın sonuçlarına göre optimize ataşman içeren altıncı senaryo grubunda istenen gövdesel hareketlerin daha yüksek oranda gerçekleştirildiği, ataşman içermeyen grupta ise hareketin daha çok devrilme hareketi şeklinde meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sonlu Elemanlar Analizi, Şeffaf Plak, Ataşman, Elastik Kuvveti, Distalizasyon.