Çocukluk ve puberte çağında periodontal durum ve ağız kokusunun değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: ABDULLAH TUNCER KARAMAN

Supervisor: ELİF ÜNSAL

Abstract:

Çocukluk ve Puberte Çağında Periodontal Durum ve Ağız Kokusunun Değerlendirilmesi Abdullah Tuncer KARAMAN Bu çalışmanın amacı sosyo-ekonomik olarak farklı düzeydeki ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan çocukluk ve puberte çağındaki öğrencilerde halitosis ile periodontal ve dental parametreler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Halitosis toplumda çok sık rastlanılan bir durumdur. Bu konu literatürde erişkin populasyonunda sıkça araştırılmış olmasına rağmen çocuklarda halitosis yeterince araştırılmamıştır. Çalışmamız Ankara iline bağlı, sosyo-ekonomik seviye olarak sırasıyla üst düzeyden alt düzeye olmak üzere Çankaya ilçesinde Büyük Kolej, Yenimahalle ilçesinde Osman Ülkümen ve Haymana ilçesinde stiklal lköğretim Okullarında yürütülmüştür. Muayene edilecek çocuklar 2.,3.,5. ve 6. sınıflardan seçilerek 8, 9+10, 11 ve 12+ yaş grupları oluşturulmuştur. Muayene edilen 620 çocukta fırçalama alışkanlıkları, Halimeter® ile yapılan VSC ölçümleri, PSR ve TCI skorları ve dmft/DMFT değerleri kaydedilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 620 çocuğun % 66,5`inde ağız kokusuna rastlanmıştır. Araştırma grubunun % 63,4`ü dişlerini fırçalamazken, % 47,6`sın da periodontal problem olmadığı saptanmıştır. Dil kaplaması olmayan bireylerin oranı ise % 9`dur. çalışma grubunun dmft/DMFT değeri ise 3,87`dir. VSC ölçüm değerleri ile fırçalama alışkanlıkları, PSR, TCI skorları ve dmft/DMFT arasında ilişki gözlemlenirken, cinsiyet ve yaş ile VSC değerleri arasında ilişki gözlenmemiştir. Yine sosyo-ekonomik düzey ile ağız kokusu arasında anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır. Sonuçta VSC ölçüm değerleri üzerine en önemli etkinin dil kaplaması tarafından olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, fırçalama alışkanlıkları, periodontal durum ve diş çürükleri ile ağız kokusu arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Öğrencilere yönelik ağız sağlığı eğitiminin dil temizliği eğitimini içerecek şekilde okullarda daha etkili ve yoğun olarak verilmesi ve mevcut dental problemlerin tedavisi ile ağız kokusunun görülme sıklığının azaltılabileceği kanısındayız.AbstractValuation of Oral Malodor and Periodontal Condition in Childhood and Puberty Abdullah Tuncer KARAMAN The aim of this study is to evaluate the relation between periodontal and dental parameters and oral malodor in students within chilhood or puberty. Oral malodor (halitosis) is a frequently encountered problem in society. Altough this subject has been studied often in literature with adults, it has not been evaluated on children. Our study population consisted three elementary schools in Ankara, of different socioeconomic levels, indicated from higher to lower: ?Büyük Kolej? in Çankaya, ?Osman Ülkümen Elementary School? in Yenimahalle and ? stiklal Elementary School? in Haymana. Children included in the study were chosen from 2nd, 3rd, 5th and 6th grades and were grouped into ages of 8, 9+10, 11 and 12. Throughout 620 children examined, brushing habits, VSC scores measured by Halimeter®, PSR and TCI scores, dmft/DMFT values were recorded. Oral malodor was encountered in %66.5 of the population studied .The %63.4 of the study group was not brushing their teeth and in %47.6 had periodontal problems. In only %9 of the children there were no tongue coating and dmft/DMFT score of the study group was 3,87. There were significant relations between VSC and brushing habit, PSR, TCI scores and dmft/DMFT values where no relation was observed between age, gender and VSC scores. There there was a significant relation between socioeconomic level and oral malodor. Our results reveiled that the most efficient effect on VSC scores was evaluated as tonque coating. In addition a strong correlation was found between brushing habit, periodontal state, caries and oral malodor. We came to a conclusion that the incidence of oral malodor will be reduced in schools with effective and consistent oral health instructions including tongue cleaning and providing dental , periodontal treatment .