An Analyses of the Documentation Modules of Corpus Coranicum


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: ENES FURKAN ONUR

Supervisor: Mehmet Akif Koç

Abstract:

Tezimizde Kur'an'a yaklaşım yönünden Berlin Ekolü dediğimiz grubun gerçekleştirdiği Corpus Coranicum projesinin Kur'an tarihi ve bağlamını konu alan dokümantasyon modüllerinin muhtevasını, erken dönem İslam literatürüyle birlikte inceledik. Projenin 100 yılı aşkın bir geçmişi olmasına rağmen inşa ettiği el yazmaları arşivinin akademik yazılara konu edilmediğini görmekteyiz. Buradan hareketle projenin dokümantasyonu özelinde erken dönem Kur'an el yazmalarını yatay boyutta çalıştığımızda neler elde edebileceğimizi araştırdık. Çalışmamızda öncelikle Kur'an'ın ilk dönemden itibaren belgelendirile gelen bir metin olduğunu gördük. Dokümantasyondaki el yazmaları ayetler özelinde sınıflandırdığımızda her bir ayeti hicri ilk dört yüzyıla giden en az 10, kimi durumlarda 30 yazma eserle delillendirebileceğimizi tespit ettik. Burada her bir ayetin hicri I. yüzyıla giden el yazması mevcuttur. Bu dokümantasyon ile tarihin farklı zaman ve mekanlarında yazılmış Kur'an el yazmalarını ayetler özelinde çapraz okumaya tabi tutarak Kur'an metninin anlamsal açıdan tarih içinde sistematik bir başkalaşmaya uğramadan günümüze geldiğini iddia edebileceğimizi gördük. Burada ayrıca erken döneme giden Kur'an el yazmalarının sadece %0,73'ünün palimpsest olduğunu fark ettik. Corpus Coranicum'un Kur'an bağlamına dair çalışmalarını erken dönem İslam literatürüyle birlikte incelediğimizde Kur'an'ın Geç Antik Dönemin kültür dünyasıyla bağlamsal bir ilişkiye sahip olduğunu düşünebileceğimizi gördük. Bu yaklaşım, Kur'an'ın tarih sahnesine geçtiği dönemin gündeminde kendini nasıl tanımladığını ve konumlandırdığını anlamamıza katkı sağlamaktadır. Kur'an'ı Geç Antik Dönem içinde tasavvur etme işlemini erken dönem tefsir literatürüyle birlikte gerçekleştirdiğimizde Kur'an bağlamını daha fazla aydınlatılabileceğimiz gördük.