Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Aile Mahkemeleri bağlamında kadına yönelik aile içi şiddet


Institution Of The Thesis: Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Kibar Seyhun SARI

Supervisor: GÜLRİZ UYGUR

Abstract:

En yaygın fakat en az tanınan insan haklarından biri olarak kadınlara yönelikaile içi şiddet, hukuk sistemi içerisinde yakın döneme kadar göz ardı edilen suçlardanbirisi olmuştur. Bununla birlikte, son yıllarda uluslararası kamuoyu, aile içi şiddet ilemücadele konusunda köklü değişimlere tanık olmuştur. Bu süreçte, devletler aile içişiddeti önlemek için politikalar oluşturmuş ve birçok yasal düzenleme yapmıştır.Bu bağlamda, Türk Hukuk Sistemi içerisindeki temel kanun metinleri dedeğişikliklere uğramış, ayrıca 1998 yılında aile içi şiddete yönelik ilk özel düzenlemeolan 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yasalaştırılmış ve 2003 yılında4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine DairKanun gereğince Ailenin Korunmasına Dair Kanun'un uygulamasının yapıldığıihtisaslaşmış Aile Mahkemeleri kurulmuştur.Yasal anlamda gerçekleşen bu olumlu gelişmelere rağmen, gerek 4320 SayılıKanun ve Aile Mahkemeleri Kanunu'nun aile içi şiddetin ele alınışı bakımındaniçeriksel anlamda yetersiz olmaları, gerekse mevcut maddelerin uygulamasındayaşanılan sorunlar, aile içi şiddetin önlenmesi, şiddetten kurtulanların korunması veşiddet uygulayanların cezalandırılması noktalarında uluslararası standartlara veçeşitli ülkelerin iyi uygulama örneklerine uygun yeni ve daha etkili hukuk yollarınınsunulması gerektiğini ortaya koymaktadır.Abstract Domesic violence againist women, as one of the most widespread yet leastrecognized human rights violations, has been ignored in legal system until recentpast. International public opinion, however, has witnessed groudbreaking changes onthe fight againist domestic violence for last decades. States have enacted efficientlegislations and formulated effective policies to tackle domestic violence in thecourse of this process.In this regard, Turkish legal system, as well, has experienced manyamendments in it?s basic codes. Besides, a specific law, ?Law No. 4320 onProtection of the Family (1998)?, was adopted to address domestic violence, andrelated cases started to be handled in specialized family courts established pursuantto ?Law No. 4787 On the Establishment, Functions and Proceedings of the FamilyCourts (2003)?.Despite the aforementioned progresses made in legislation, contextualinadequacy of both laws and implementation problems of existing provisions lead toconsider that more should still be done in compliance with international standarts andin accordance with best practices of various countries to provide more efficient andeffective legal remedies to prevent domestic violence, protect survivors and punishperpetrators.