Benzoil peroksit yardımıyla poli (etilen teraftalat) lifler üzerine akrilamid/itakonik asit monomer karışımının aşı kopolimerizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: RAMAZAN COŞKUN

Supervisor: MEHMET SAÇAK

Abstract:

Bu çalışmada, benzoil peroksit yardımıyla poli(etilen teraftalat) lifler üzerine akrilamid/itakonik asit (AAm/lA) monomer karışımının aşı kopolimerizasyonu incelendi ve aşılanmış liflerin bazı ezelliklerinin belirlenmesine çalışıldı. AAm/ÎA monomer karışımının aşılanmasında sıcaklığın yükselmesiyle aşılama hızı artarken, doygunluk aşılama veriminin azaldığı gözlendi ve maksimum doygunluk aşılama verimi 85°C'de elde edildi Ayrıca, aşılama verimi üzerine monomer karışım oranı, başlaacı ve monomer derişiminin etkisi de incelendi. İA'in tek başına aşılanmasında maksimum %3 gibi düşük bir aşılama verimi elde edilirken komonomer olarak akrilamit kullanılması lif yapısına giren İA miktarım %33,5 değerine kadar yükseltti. Aşılama veriminin monomer karışım oranından etkilendiği ve maksimum aşılama verimi{%76,l), 94/10 mol/mol (AAm/İA) monomer karışım oranında elde edildi. Aşılama hızının başlatıcı derişimine 0,64. monomer kansan derişimine 0,75. dereceden bağlı olduğu bulunurken, aşılama için toplam aktivasyon enerjisi 27,5 kcal/mol olarak hesaplandı. AAm/ÎA karışımı aşılanmış liflerin; yoğunlukları, çaplan ve nem tutucukları aşılama verimine bağlı olarak arm. Benzer şekilde AAm/İA karışımı aşılanmış liflerin hem asidik hem de bazik boya ile boyanabilirlikleri lif yapışma giren AAm ve İA miktarına bağlı olarak arttı. Termogravimetrik analiz sonuçlarından aşılama ile lif bozunma sıcaklıklarının düştüğü, taramalı elektron mikroskobundan elde edilen fotoğraflardan ise aşılama ile lif yüzeyinde kabuğumsu bir tabakanın oluştuğu gözlendi.AbstractIn this study, the grafting of acrylamide/itaconic add (AAm/IA) monomer mixture onto poly(ethlene terephthalate) fibers using benzoyl peroxide was investigated and some properties of grafted fibers were determined. The increase in temperature increased the grafting rate of AAm/IA but decreased their grafting yield at saturation/The maximum grafting yield at saturation was found to occur at 85°C. The effects of monomer mixture ratio, initiator and monomer concentration upon the grafting were also examinedThe use of AAm as a comonomer increased the amount of IA introduced to the fibers up to 33,5%, while the grafting of IA onto fibers alone gave low graft yield (3,0%).Grafting yield was effected by AAm/ÎA ratio and the maximum grafting yield <%76,1) was obtained with 90/10 (mol/mol) AAm/IA monomer mixture ratio. The rate of grafting was found to 0,75 power of initiator concentration and 0,64 power of comonomer concentration, the activation energy of grafting was calculated as 274 kcal/nioL The densities, diameters and moisture regain of AAm/IA mixture grafted fibers increased with the grafting vieldSimilarly, the dyeabilhy bom acidic and basic dyes of AAm/IA monomer mixture grafted fibers increased with the amount of increasing the AAm and IA introduced to me fibers.The thermogravimetric analysis results revealed that the decomposition temperature of the fibers decreased with grafting. The electron micrographs showed with grafting a shell-like heterogeneous structure secured at surface of the fiber