İntrakoronal beyazlatmada karbamid peroksit jellerin servikal bölgeye penetrasyonunun değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞEGÜL ASAL ÇALI

Supervisor: FATMA GÜL ZIRAMAN

Abstract:

Çalışmamızda düşük, orta ve yüksek konsantrasyonlardaki CP jellerin intrakoronal olarak uygulanmasıyla servikal bölgeye olan peroksit penetrasyonları ve aynı konsantrasyona sahip jellerin peroksit penetrasyonu açısından fark oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda 150 adet, tek köklü, mandibuler küçük azı dişleri kullanıldı. Kök sementi ve dişlerin mine-sement birleşimi (CEJ) stero-mikroskopta incelenerek sement defekti ya da CEJ'de dentin açıklığı olmayanları kullanıldı. Dişlerin endodontik giriş kaviteleri açılıp çalışma boyu alındıktan sonra kök kanalları, master apikal eğe 35 numara olacak şekilde H tipi eğelerle step-back tekniği kullanılarak prepare edildi. Preparasyondan sonra genişletilmiş olan kök kanalları güta-perka ve AH Plus kök kanal patı kullanılarak soğuk lateral kompaksiyon tekniği ile dolduruldu. Güta-perka kanal dolgusu CEJ'in 4 mm altından uzaklaştırıldı. Kaide materyali olarak CIS CEJ'in 2 mm altına yerleştirildi. Köklerin dış yüzeyleri apikal forameni içerecek, CEJ ve kökün koronal üçte biri açıkta kalacak şekilde kutulama mumu ve 2 kat tırnak cilası ile kaplandı. Örnekler 2 ml bidistile su içeren ependorf tüplere kök ve CEJ bidistile su içerisinde kalacak şekilde, CEJ'in 1 mm üzerinde konumlandırılarak kutulama mumu ile sıkı bir şekilde ependorf tüplerinin ağzına yerleştirildi. Örnekler daha sonra rastgele her biri 15'er diş içeren 10 gruba ayrıldı. Gruplar; Kontrol grubu, Grup 1A (Polanight %10 CP jel), Grup 1B (Opalescence PF %10 CP jel), Grup 1C (Youtuel Patient %10 CP jel), Grup 2A (Sapphire %22 CP jel), Grup 2B (NiteWhite ACP %22 CP jel), Grup 2C (Polanight %22 CP jel), Grup 3A (Opalescence PF %35 CP jel), Grup 3B (Polazing %35 CP jel), Grup 3C (Prowhite %35 CP jel) şeklinde oluşturuldu. Pulpa odalarına 0,03 ml beyazlatma materyali yerleştirildi. Giriş kavitesi 3 mm kalınlığında Cavit ile kapatıldı. Dişler 24 saat sonra ependorf tüplerinden uzaklaştırıldı ve bidistile su içerisine penetre olan HP miktarını belirlemek için demir tiyosiyanat yöntemi kullanılarak incelendi. Spektrofotometre ile ölçüm sonrası deney sonuçları ppm (?g/ml) HP olarak belirlendi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgularımıza göre kontrol grubunda beyazlatma materyali kullanılmadığı için bidistile su içerisine geçen peroksit olmamış ve değerlendirmeye alınmamıştır. %10, %22 ve %35 CP jel içeren grupların değerlendirilmesinde en fazla servikal penetrasyon miktarını %35 Polazing CP jel (Grup 3B) (0,00877 ?g/ml) daha sonra Polanight %22 CP jel (Grup 2C) (0,00420 ?g/ml) ve en son olarak da Polanight %10 CP jel (Grup 1A) (0,001996 ?g/ml) göstermiştir. İstatistiksel olarak aralarında fark olduğu gözlenmiş (p?0.05) ve farklılığın belirlenmesinden sonra %35 Polazing CP jel ile Polanight %22 CP jel arasında farklılık olduğu (p 0,017), Polanight %22 CP jel ile Polanight %10 CP jel arasında farklılık olduğu (p<0,017), Polanight %10 CP jel ile %35 Polazing CP jel arasında farklılık olduğu (p<0,017) gözlenmiştir. Aynı konsantrasyona sahip grupların karşılaştırılmasında ise Polanight %10 CP jel, Opalescence PF %10 CP jel ve Youtuel Patient %10 CP jel arasında farklılık olmadığı (p>0,05); Sapphire %22 CP jel, NiteWhite ACP %22 CP jel ve Polanight %22 CP jel arasında farklılık olmadığı (p>0,05); Opalescence PF %35 CP jel, Polazing %35 CP jel ve Prowhite %35 CP jel arasında farklılık olmadığı (p>0,05) gözlenmiştir.AbstractIn this study, peroxide penetration into cervical region via intracoronal application of CP gels of low, medium and high concentrations and the difference in penetration of gels of the same concentration are investigated. In the study 150 mono root, mandibular premolar teeth were used. The teeth were observed under stereo-microscope and only the teeth which did not have cement defect and CEJ (semento-enamel junction) were used. Endodontic access cavities of the teeth were opened and the working lengths were measured. Afterwards, root canals were preprared by using step-back technique. H-type files were used as master apical file is 35. Next, the enlarged root canals were filled with guta-percha and AH Plus root canal sealer, making use of cold lateral compaction technique. Guta-percha root canal filler were removed from 4 mm below CEJ. Protective base material CIS were placed 2 mm under CEJ. Outer surfaces of the roots, including foramen-apicale and excluding CEJ and coronal one third of the root, were coated with boxing wax and 2 layers of nail varnish. The specimens were placed in ependorf tubes containing 2 ml bidistile water, and positioned 1 mm above CEJ using boxing wax. The root and the CEJ of the teeth were left under water. The specimens were arbitrarily seperated into 10 groups, each consisted of 15 teeth. The groups were set as, the control group, Group 1A (Polanight 10% CP gel), Group 1B (Opalescence PF 10% CP gel), Group 1C (Youtuel Patient 10% CP gel), Grup 2A (Sapphire 22% CP gel), Grup 2B (NiteWhite ACP 22% CP gel), Grup 2C (Polanight 22% CP gel), Grup 3A (Opalescence PF 35% CP gel), Grup 3B (Polazing 35% CP gel), Grup 3C (Prowhite 35% CP gel). Bleaching materials of 0.03 ml were placed into pulp chambers. The access cavities were closed with Cavit of 3 mm thick. The teeth were removed from ependorf tubes after 24 hours. And, the amount of HP penetrated in bidistile water were determined by using the ferrothiocyanate method. The results were given in ppm (?g/ml) after the measurements taken with spectro-photometer. The resuts were evaluated statistically. In the control group no peroxide were detected since no bleaching material had been used in this group. In the comparison of gels containing 10%, 22% and 35% CP, the most amount of periradikular penetration were found out in 35% Polazing CP jel (0,00877 ?g/ml), 22% CP jel (0,00420 ?g/ml), Polanight 10% CP jel (0,001996 ?g/ml), respectively. The difference among the materials were figured out to be significant (p<0.05). It was seen that the difference between 35% Polazing CP gel and 22% Polanight CP gel was statistically of significance (p<0.017) and the difference between 22% Polanight CP gel and 10% Polanight CP gel was of significance (p<0.017), either. Besides, the difference between 10% Polanight CP gel and 35% Polasing CP gel was also significant. On the other hand, in the comparision of the groups which had the same concentration, it was seen that there existed no statistically significant difference among Polanight 10% CP gel, Opalescence PF 10% CP gel and Youtuel Patient 10% CP gel. No difference was found among Sapphire 22% CP gel, NiteWhite ACP 22% CP gel ve Polanight 22% CP gel. And also there existed no statistically significant difference among Opalescence PF 35% CP gel, Polazing 35% CP gel ve Prowhite 35% CP gel.