Termination of the ordinary lease contract due to non-payment of the rental fee accoring to the Turkish Code of Obligations no. 6098


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE KÜBRA KELEŞ

Supervisor: SÜLEYMAN YILMAZ

Abstract:

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun özel borç ilişkilerine ilişkin 2. kısmında kira sözleşmesi, "genel hükümler", "konut ve çatılı iş yeri kirası" ve "ürün kirası" olmak üzere 3 başlık altında düzenlenmiştir. Tezimizin konusu uygulamada en sık karşılaşılan sözleşmeye aykırılık durumlarından biri olan kiracının kira bedelini ödememesi sebebiyle adi kira sözleşmelerinin sona erdirilmesine yönelik TBK m. 315'in uygulanmasına ilişkindir. Bu nedenle ürün kiraları hakkındaki TBK' nın 362.maddesi tez konusunun dışında bırakılmıştır. Bu kapsamda konu, genel olarak kira sözleşmesi ve kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesi olmak üzere 2 başlık altında incelenmiştir. 1. bölümde adi kira sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, kira sözleşmesinin türleri ve genel olarak sona erme sebeplerine yer verilmiş; 2. bölümde ise TBK m. 315 anlamında kira bedeli kavramı, kiracının kira bedelini ödeme borcu ve kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kira sözleşmesinin sona erdirilebilmesinin şartları ve sonuçları incelenmiştir. In the second part of the Turkish Code of Obligations numbered 6098 regarding special debt relations, the lease contract is organized under three headings: "general provisions", "housing and roofed workplace rent" and "product rent". The subject of this thesis, which is one of the most common cases of breach of contract in practice, is the implementation of the Turkish Code of Obligations article 315 which relates to the termination of ordinary lease contracts due to the tenant's failure to pay the rental fee. Forth is reason, article 362 of the Turkish Code of Obligations on product rents has been excluded from the thesis subject. In this context, the issue has been examined under two headings, the lease contract in the general case and the termination of the lease contract due to non-payment of the rental fee. In the first section, the definition, elements, legal nature and general reasons for termination of the ordinary lease are included. In the second part, the concept of rental fee, conditions and consequences of termination of the lease contract due to the tenant's debt to pay the rent and the non-payment of the rental fee have been examined regarding the Turkish Code of Obligations article 315.