Azerbaycan Medenî Hukukunda Türk Medenî Hukuku ile karşılaştırılmalı olarak sözleşmeden doğan taşınmaz ipoteği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: İSMAYIL İSMAYILLI

Supervisor: SÜLEYMAN YILMAZ

Abstract:

Çalışmamızda Azerbaycan hukukunda sözleşmeden doğan taşınmaz ipoteği incelenmiştir. Burada özellikle ipotek kavramı, ipoteğin çeşitleri, kurulması, hükümleri ve sona ermesi ele alınmıştır. Azerbaycan hukukunda mevcut görüşlere ve uygulama örneklerine ulaşılmaya çalışılmış, bunların Türk hukukuyla karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca tezde, Alman, İsviçre ve Rus hukuklarının doktrin ve uygulamalarından da yararlanılmıştır.AbstractIn this work, real estate mortgage arising from contract in Azerbaijan law is studied. Here especially; mortgage concept, kinds of mortgage, installation, rules and termination is handled. In thesis, was tried to reach the present ideas and practice examples in Azerbaijan Law and compared to Turkish Law. Furthermore, was referred to doctrines and practices of German, Switzerland and Russian laws.