Yüzen mikroküre formülasyonlarından etkin madde çıkışını etkileyen parametrelerin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: BERNA TÜRKMEN

Supervisor: AYŞE NURTEN ÖZDEMİR

Abstract:

Bu tez çalışmasında antihipertansif etkili furosemidin midede uzun süre tutulan, yüzen mikroküreleri hazırlanarak biyoyararlanımının arttırılması amaçlanmıştır.Bu amaçla gaz oluşturucu ajan içeren ve gaz oluşturucu ajan içermeyen mikroküreler hazırlanmıştır. Mikroküreler hazırlanırken iki farklı metot kullanılmıştır: 1) Furosemid, HPMC, CaCO3 veya NaHCO3 içeren aljinat çözeltisinin çapraz bağlayıcı ajan olarak CaCl2 ve polimer olarak kitozan içeren asetik asit çözeltisine damlatılması sonucu, yüzme özelliğinin açığa çıkan CO2 gazı ile sağlandığı sodyum aljinat boncukları elde edilmiştir. 2) Gaz oluşturucu ajan içermeyen boncuklarda ise furosemid içeren deasetile kitozanın asetik asitteki çözeltisi çapraz bağlayıcı olarak dioktil sülfosüksinat (DOS) içeren çözeltiye damlatılmıştır. Burada yüzme özelliği gastrik sıvı ile temas edince şişen matriks tarafından hapsedilen hava ile sağlanmıştır. Furosemidin pH 1.2 ortamında çözünürlüğü düşük olduğu için hem gaz oluşturucu ajan içeren boncuklarda hem de gaz oluşturucu ajan içermeyen boncuklarda çözünürlüğün arttırılabilmesi için farklı ß-CD tipleri, crospovidone(PVP-CL), nişasta ve laktoz kullanılmıştır. Bu çalışmada polimer, çapraz bağlayıcı ajan ve yardımcı maddelerin tipleri ve konsantrasyonları gibi formülasyon parametrelerinin etkileri incelenmiştir. En hızlı etkin madde açığa çıkışı RAMEB içeren formülasyonlarda görülmüştür. Fakat yüzme özellikleri ve yüzey özellikleri gaz oluşturucu ajan içermeyen boncuklarda gaz oluşturucu ajan içeren boncuklardan daha iyidir. Ancak poröz yapıları nedeniyle gaz oluşturucu ajan içeren boncuklardan etkin madde salımı daha hızlıdır. Sonuç olarak partikül boyutlarına,salım özelliklerine ve yüzeysel özelliklerine bağlı amaca en uygun formüllerin F18 ve D14 kodlu formüller olduğu sonucuna varılmıştır. AbstractThe aim of this study is to increase the bioavailability of an antihypertensive drug, which is known as furosemid, preparing gastroretentive floating microspheres. Effervescent floating microspheres and non-effervescent floating microspheres have been prepared in order to achieve this aim. Two different preparation methods were used; 1) Alginate solution containing furosemide, HPMC, CaCO3 or NaHCO3 was dropped through a syringe needle into acetic acid solution containing CaCl2 as crosslinking agent and chitosan to prepare effervescent floating sodium alginate microspheres in which floating ability is directly releated to the gas content of the polymer matrix. 2) Acetic acid solution containing furosemide and deacetylated chitosan was dropped through a syringe needle into dioctyl sulfosuccinate (DOS) solution to prepare non effervescent floating microspheres in which the air trapped by the swollen polymer confers buoyancy to these dosage forms. Since the solubility of furosemide is low at pH 1.2, it is attempted to increase the solubility by preparing solid dispersions using different types of CDs, crospovidone, starch and lactose. In this study it was investigated that, the effects of formulation parameters like polymer type and concentration, concentration and type of crosslinking agent and the type of excipients. Rapid drug release was seen in formulations containing RAMEB. But the floating ability and surface characteristics of the microspheres were better in non-effervescent floating microspheres than effervescent microspheres. Because of the porous structure drug release was more rapid in effervescent floating sodium alginate microspheres than non-effervescent floating microspheres. As a result; we can conclude that formulation coded as F18 and D14, are the most suitable formulations due to their release rate, particle size and surface properties.