Yeme tutumu: Bağlanma stilleri ve geştalt temas biçimleri açısından bir değerlendirme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: EZGİ VARDAL

Supervisor: AYŞEGÜL DURAK BATIGÜN

Abstract:

Bu çalışmada yeme tutumları, geştalt temas biçimleri ve yetişkin bağlanma biçimleri çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 438 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik değişkenleri, yeme tutumları, geştalt temas biçimleri ve yetişkin bağlanma biçimleri incelenmiştir. Bu amaçla demografik bilgi formu, Yeme Tutum Testi (YTT), Geştalt Temas Biçimleri Ölçeği-Yeniden Düzenlenmiş Formu (GTBÖ-YDF) ve Yakın İlişkiler Yaşantılar Envanteri (YİYE) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre yeme tutum bozukluğuna sahip bireylerin geştalt temas biçimlerinden kendine döndürme temas biçimini daha fazla kullandığı ortaya konmuştur. Yapılan korelasyon analizinde yeme tutumunun güvensiz bağlanma biçimleri (kaygılı, kaçınmacı) ve kendine döndürme, temas ve saptırma temas biçimleriyle ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Yeme tutumunu yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizinde ise kaçınmacı bağlanma biçimiyle kendine döndürme ve "temas" temas biçiminin yordayıcı gücü olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yeme tutumları ve geştalt temas biçimleri arasında bağlanma biçimlerinin aracı rolü incelenmiş; kaygılı bağlanmanın tam aracı, kaçınmacı bağlanmanın ise kısmi aracı rolünün olduğu bulunmuştur. Bu veriler literatür bulguları çerçevesinde ele alınmıştır.AbstractIn this study, eating attitudes have been analyzed within the context of gestalt contact styles and adult attachment styles. 438 university students are the samples for this study. The demographical variables, eating attitudes, gestalt contact styles and adult attachment styles of the participants have been analyzed. With this aim, demographical information form, Eating Attitude Test (EAT), Gestalt Contact Styles Questionnaire-Revised Form (GCSQ-R) and Experiences in Close Relationships Inventory (ECR) have been used. According to the findings of this research, the individuals having eating attitude disorder mostly use retroflection contact style of the gestalt contact styles. In the correlation analysis, it has been discovered that the eating attitude is associated with distrustful attachment styles (anxious, avoidant) and retroflection, "contact" and deflection contact styles. As to the regression analysis carried out for determining the variables predicting eating attitudes, retroflection with avoidant attachment style and the “contact” contact style have predictive effect. In addition, the intermediate role of the attachment styles between eating attitude and gestalt contact styles has been analyzed. As a result, it has been discovered that anxious attachment has a mediation role and the avoidant attachment has a partial mediation roles. These data have been dealt within the framework of literature findings.