Search for anomalous higgs couplings in photon induced processes


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLİSTAN AKKAYA SELÇİN

Supervisor: İNANÇ ŞAHİN

Abstract:

Bu çalışmada, standart model ötesi HZ ve H bağlaşımlarını incelemek için LHC, gelecekteki lineer e^- e^+çarpıştırıcısı ve gelecekteki 100 TeV proton-proton çarpıştırıcısının tek Higgs bozonu üretimindeki potansiyelleri çalışılmıştır. Bu üçlü bağlaşımlar LHC (√s=14 TeV), e^- e^+çarpıştırıcısının e modu (√s=0.5 TeV ve √s=1 TeV) ve 100 TeV proton-proton çarpıştırıcısında sırayla q→Hq, e→He ve →H→(/Z) alt süreçleri üzerinden incelenmiştir. Etkin lagranjiyen metodu kullanılmış ve her bir çarpıştırıcı için standart model ötesi Higgs bağlaşımları üzerindeki sınırlar %95 güvenilirlik düzeyinde elde edilmiştir. Analizler çeşitli integre edilmiş luminositeler ve altı farklı senaryo için yapılmıştır. Sonuçlar birbiriyle karşılaştırılmış ve böylece bu çarpıştırıcıların, standart model ötesi Higgs bağlaşımlarını ölçmedeki kapasiteleri belirlenmiştir. In this work, the potential of single Higgs boson production at the Large Hadron Collider(LHC), at e mode of future linear e^- e^+collider and at future 100 TeV proton-proton collider have been studied to probe non-standard HZ and H couplings. These triple couplings have been investigated through q→Hq, e→He and →H→(/Z) subprocesses at LHC (√s=14 TeV) , at e mode of future linear e^- e^+collider(√s=0.5, √s=1 TeV) and at future 100 TeV proton-proton collider respectively. An effective lagrangian method has been used and obtained 95% confidence level sensitivity bounds on non-standard Higgs couplings for each colliders. The analyses have been done for various integrated luminosities and for six different scenarios. The results have been compared with each other and so the capability of probing non-standard Higgs couplings at these colliders have been determined.