Poli(etilen teraftalat) dokumalar üzerine anilinin kimyasal polimerizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: SELMAN KUTANİS

Supervisor: MEHMET SAÇAK

Abstract:

Bu çalışmada, HC1 ortamında K2Cr207 oksidant kullanılarak anilinin poli(etilen teraftalat) (PET) dokuma üzerine polimerizasyonu (aşılama) incelendi. PET dokuma içine giren polianilin miktarı ve dokumanın iletkenliği üzerine K2Cr207/Anilin mol oranı, HC1 derişimi, sıcaklık ve polimerizasyon zamanı gibi faktörlerin etkisi araştırıldı. Polianilin içeren PET dokumalar taramalı elektron mikroskobu, infrared spektroskopisi ve termogravimetrik analiz yöntemleriyle karakterize edildi. Polimerizasyon sırasında çözeltide oluşan homopolianilin miktarı ve iletkenlikleri ayrıca belirlendi. En yüksek iletkenlik PET dokuma yapısına en fazla polianilinin girdiği koşullar olarak; anilin derişimi için 0,22; K2Cr2O7/Anilin mol oram için 0,5 ve HC1 derişimi için 1,5 M değerleri bulundu. Optimum sıcaklığın ise 40 °C olduğu gözlendi. Polianilin içeren PET dokumaların nem tutuculuk ve lif çapları artarken yoğunlukları azaldı.Abstract In this study, the chemical polymerization of aniline was carried out in the HC1 medium using K2Cr207 oxidant upon polyethylene terephthalate) (PET) texture. The effect of the the factors such as K2Cr207/Aniline mol ratio, HCL concentration, temperature and polymerization time on the amount of polyaniline impregnated (grafted) into the PET texture structure and the conductivity of the texture were investigated. Also the properties of the PET texture such as density and moisture regain were examined and the texture was characterised by the use of thermogravimetric analysis, scanning electron microscopy, and infrared spectroscopy. The amount of homopolyaniline formed in the polymerization solution and its conductivity were seperately elucidated. The optimum conditions for the highest amount of polyaniline impregnated into PET texture and conductivity of texture were found as; aniline concentration : 0.22. K2Cr207/Aniline mol ratio: 0.5; HC1 concentration: 1.5 M. The optimum temperature was 40 °C. The polymerization of aniline upon PET texture resulted in the increase in moisture regain and fiber diameters and decrease in density.