Telmisartan ve hidroklorotiazit'in YPSK yöntemleri ile aynı anda analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: TUĞBA KUTUCU

Supervisor: SİBEL AYŞIL ÖZKAN

Abstract:

elmisartan ve Hidroklorotiazit'in aynı anda analizi için bir YPSK-UV yöntemi sunulmuştur. Bu yöntemde; bir ters-faz kolonu (Inertsil ODS 3V ; 5 mm, 4.6x150 mm I.D.) 1,5 ml/dk akış hızındaki acetonitril: NaH2PO4 tampon (pH 3,0 ; 1,7 mM) (46 : 54 ; h/h ) karışımından oluşan bir hareketli faz ile 270 nm dalga boyunda iki bileşiğin ayrılması için kullanılmıştır. Kromatografik ayırım 30°C'de yapılmıştır. İç standart olarak irbesartan seçilmiştir, çünkü diğer iç standartlara kıyasla da iyi bir pik şekliyle daha kısa alıkonma zamanı ve daha iyi bir ayırım göstermiştir. Geliştirilen yöntem kısa bir süre içerisinde telmisartan, hidroklorotiazit ve iç standardın iyi bir şekilde ayrılmasını sağlamıştır. Bu şartlar kullanılarak, Telmisartan için 3,020 dk; Hidroklorotiazit için 2,348 dk ve Irbesartan için 5,103 dk alıkonma zamanı elde edilmiştir. Taze hazırlanmış standart çözelti kromatogramında validasyon prosedürünün bir parçası olan ayrışma, seçicilik, asimetri ve kapasite faktörü gibi çeşitli parametreleri kontrol etmek için sistem uygunluk testleri yapılmıştır. Geliştirilen yöntem tamamen valide edilmiştir. Telmisartan için 0,0227-745 mg/ml ve hidroklorotiazit için 0,00476-156 mg/ml derişim aralığında doğrusallık elde edilmiştir. Geliştirilen yöntemin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini göstermek için geri kazanım çalışması yapılmıştır. Yüksek orandaki geri kazanım; yöntemin, ilaçların formülasyonunda kullanılan katkı maddelerinden ve yardımcı maddelerden etkilenmediğini göstermektedir. Geliştirilen YPSK çalışması, hammaddede ve farmasötik formülasyonlarda telmisartan ve hidroklorotiazitin aynı anda tayini için geliştirilmiş olan yöntemin hızlı, basit, yeterince kesin ve doğru olmasını amaçlar. Geliştirilen bu yöntem, ekonomik ve zaman kazandırdığı için, kalite kontrol laboratuvarlarında kullanılabilir. AbstractAn HPLC-UV method is presented for the simultaneous determination of Telmisartan and Hydrochlorothiazide. In this method; a reversed-phase column (Inertsil ODS 3V ; 5 mm, 4.6x150 mm I.D.) with a mobile phase of acetonitril: NaH2PO4 buffer (pH 3,0 ; 1,7 mM) (46 : 54 ; v/v ) at 1,5 ml/min flow rate was used to separate both compounds with a detection of 270 nm. The chromatographic separation was performed at 30 oC. Irbesartan was chosen as the internal standard because it showed a shorter retention time with better peak shapes and better resolution, compared to other potential internal standards. The proposed HPLC method gives a good resolution between Telmisartan, Hydrochlorothiazide and internal standard within a short analysis time. Using these conditions, the retention times were obtained as 3,020 min for Telmisartan, 2,348 min for Hydrochlorothiazide and 5,103 min for Irbesartan (IS). System suitability tests were carried out on the chromatogram of freshly prepared standard solutions to check various parameters such as resolution, selectivity, asymmetry and capacity factors as a part of validation procedure. The proposed methods have been extensively validated. Linearity was obtained in the concentration range of 0,0227-745 mg/mL for Telmisartan and 0,00476-156 mg/ml for Hydrochlorothiazide. In order to demonstrate the validity and applicability of the proposed HPLC method, recovery tests were carried. High percentage recovery shows that the method is free from the interferences of the commonly used excipients and additives in the formulations of drugs. The present HPLC study purposes a rapid, simple, sufficiently precise and accurate method for the simultaneous determination of Telmisartan and Hydrochlorothiazide, in raw material and pharmaceutical formulations. The proposed method is suitable for quality control laboratories, where economy and time are essential.