Ağız içi lokal antimikrobiyal ajan uygulamalarının dişeti yara iyileşmesi üzerine etkisinin klinik değerlendirmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: CANAN ÖNDER

Supervisor: ELİF ÜNSAL

Abstract:

Araştırmamız, periodontal cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi uygulamalarından hemen sonra 10 gün süreyle sprey şeklinde uygulanan klorheksidin ve oktenidin solüsyonlarının, 28 günlük dönemde dişeti yara iyileşmesi üzerine etkisinin klinik değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yapılan klinik muayene ve radyografik inceleme sonucu kronik periodontitis tanısı koyulmuş olan hastalar cerrahi (modifiye widman flep operasyonu) ya da cerrahi olmayan (subgingival küretaj) periodontal tedavi gereksinimine göre gruplandırılmıştır. Cerrahi olmayan periodontal tedavi gereksinimi olan yaşları 32-63 arasındaki (ortalama 46.07), 16'sı kadın ve 12'si erkek toplam 29 hasta ve cerrahi periodontal tedavi gereksinimi olan yaşları 37-55 arasındaki ( ortalama 45.33), 14'ü kadın ve 13'ü erkek toplam 27 hasta araştırmamıza dahil olmuştur. Flep ya da küretaj uygulanan bölgedeki dişlerden periodontal tedavinin hemen öncesinde yapılan başlangıç muayenesinde, klinik değerlendirme amacıyla plak indeksi (PI), gingival indeks (GI), papil kanama indeksi (PKI), cep derinliği (CD), gingival çekilme (DÇ) değerleri kaydedilmiştir. İlk bölgeye uygulanan cerrahi ya da cerrahi olmayan periodontal tedavi tamamlandıktan sonra, aynı hastanın kontralateralinde gerçekleştirilecek olan ikinci uygulama için 28 gün beklenmiştir. Oktenidin hidroklorür (test grubu) ve Klorheksidin glukonat (positif kontrol grubu) rastgele dönüşümlü olarak verilerek hastaların kendileri tarafından standart uygulama şekli ile uygulamaları istenmiştir. Solüsyonlar, 10 gün süreyle spreyler ile operasyon bölgesine hastalar tarafından topikal olarak uygulanmıştır. Uygulanan periodontal tedaviler sonrasında, solüsyonların topikal uygulamasını takiben 1., 7. ve 28. günlerde klinik/objektif ve subjektif değerlendirmeler yapılmıştır. Ağız içi operasyon bölgesinin standart fotoğrafları tedavi öncesi ve tedavi sonrası solüsyonların kullanılmasının takiben her değerlendirme döneminde alınmıştır. Hem küretaj hem de flep grubunda, test ve kontrol bölgelerinde, tedavi sonrası 1., 7. ve 28. günlerde PI, GI ve PKI skorları başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı azalmalar göstermiştir. Yine CD değerleri hem küretaj hem de flep grubunda, test ve kontrol bölgelerinde başlangıç değerlerine göre anlamlı azalma gösterirken; DÇ değerleri anlamlı bir artış göstermiştir. Genel bir değerlendirme yapıldığında, klinik sonuçlar bize hem oktenidin hem de klorheksidinin sprey ile uygulanmasının cerrahi ve cerrahi olmayan periodontal tedaviden hemen sonraki kısa dönemde PI ve GI üzerinde faydalı etkileri olabileceğini göstermektedir. Tüm bu sonuçlar ışığında, oktenidinin sprey şeklinde uygulanmasının, cerrahi ve cerrahi olmayan periodontal tedaviler sonrası erken dönemde, oral hijyenin sağlanması amacıyla hastalara alternatif bir antimikrobiyal ajan olarak önerilebileceği sonucuna varılmıştır.AbstractThe aim of the present study was the evaluate the influence of chlorhexidine and octenidine spray application on gingival wound healing after surgical and non-surgical periodontal treatment . Patients diagnosed with chronic periodontitis were grouped according to periodontal treatment needs. With non-surgical periodontal treatment needs 29 patients and surgical periodontal treatment needs 27 patients were included in our research. Immediately prior to both periodontal treatment modalities, plaque index (PI), gingival index (GI), papilla bleeding index (PBI), probing depth (PD), gingival recession (GR) values were recorded. For each patient, two surgical or non-surgical periodontal treatments were performed in two contralateral quadrants. The treatments were made with 28-days intervals. Octenidine hydrochloride (test group) and Chlorhexidine gluconate (positive control group) were applied in random by the patients. The patients were thought by the clinician how to apply the sprays in a standard form. Solutions were applied topically on the operation sites for 10 days. After the periodontal treatment, on the 1st, 7th and 28th days, clinical / objective and subjective assessments were made. The standard intraoral photographs were taken before and after treatment following the application of solutions in each assessment period. Following the treatment the on the1st, 7th and 28th days, measurements in the test and control showed a statistically significant reduction in PI, GI, and PBI values in both groups. The PD values showed a significant decrease in the test and control areas for both groups; where GR values showed a significant increase. As a conclusion, the application of both octenidine and chlorhexidine solutions in spray forms could have positive influence on PI and GI values following surgical and non-surgical periodontal treatment. In the early healing periods after surgical and non-surgical periodontal treatment, the appliance of octenidine spray may be recommended as an alternative antimicrobial agent to the patients for optimum oral hygiene.