Defective execution of obligation and its legal results within the scope of code numbered 6502 on protection of consumers


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: RABİA ÖZSOY

Supervisor: SÜLEYMAN YILMAZ

Abstract:

Çalışmanın konusu, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı İfa ve Sonuçları"dır. Çalışmamızda, yalnızca ayıplı mal ifasında tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar ve satıcının ayıp hükümlerinden sorumluluğu incelenmiştir. Tez, giriş, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında, konunun takdimine ve sınırlandırılmasına yer verilmiştir. Birinci bölümde, tüketici hareketinin tarihçesi, tüketici kavramının tanımı ve unsurları ile tüketici işlemi kavramı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, ayıp kavramı, ayıplı mal tanımı, çeşitleri ve ayıp karinesi açıklanmıştır. Ayrıca, ayıplı ifa kavramının benzer kavramlarla karşılaştırılmasına değinilmiştir. Aynı zamanda, satıcının ayıplı mal ifasından sorumlu tutulabilmesi için gereken şartlara ve sorumluluğun sınırlarına değinilmiştir. Zorunlu garanti belgesi, ihtiyari garanti belgesi kavramları ile, satın alınan malın kullanım ömrü boyunca verilmesi gereken servis sunma hizmetine de bu bölümde değinilmiştir. Son olarak üçüncü bölümde, ayıplı ifa nedeniyle tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar, bu hakların hukuki niteliği, sınırları, kullanılma zamanı ve ispat yükünün kimde olduğu incelenmiştir. Ayrıca, tazminat talep etme hakkı ile hakların yarışması konuları da bu bölümde incelenmiştir. Ayıplı mal ifasına yönelik bu çalışmada, doktrindeki tartışmalı konular hakkında da bilgi verilmiştir. Tartışmalı konular, Yargıtay'ın benimsediği görüş ve kendi kanaatimiz belirtilmek suretiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç kısmında, çalışma esnasında edindiğimiz kanaatlere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tüketici, tüketici işlemi, ayıplı mal, ayıptan sorumluluk, ayıplı ifa, tüketici hakları The subject of the study is "Defective execution of obligation and its results within the scope of code numbered 6502 on protection of consumers". In this study, the responsibility of the consumer for the discretionary rights and the defective provisions of the seller was investigated only in the performance of defective goods. The thesis has been consisted of entrance, of three main sections and result. In the introduction section, the subject is subject to presentation and limitation. The first part, provides information about the history of consumer movement, definition of consumer concept and its elements and the concept of consumer transaction In the second part, the concept of defective, definition of defective goods, types and the presumption of defective are explained. In addition, a comparison of the concept of defective execution with similar concepts was also mentioned. At the same time, the seller is responsible for the execution of the defective goods, the requirements and limitations of liability are mentioned. Compulsory warranty certificate, discretionary warranty certificate concepts, the service to be provided during the life of the goods purchased is also mentioned in this section. Finally in the third part, the consumer's optional rights due to defective execution the legal nature of these rights, the limits, the time of use and the burden of proof are examined. In addition, the subjects of the right to claim compensation and the competition of rights were also examined in this section. In this study on the execution of defective goods, we have also been informed about controversial subjects in doctrine. Controversial issues, have been tried to be explained by expressing the opinion adopted by the Supreme and our own opinion. In the conclusion section, the conclusions we have gained during the study are included. Key Words: Consumer, consumer transaction, defective goods, defective liability, defective execution, consumer rights