Ekonomik güç ve intihar olasılığı arasındaki ilişki: Problem çözme becerileri, evlilik uyumu ve algılanan stres açısından bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRA MELTEM KARAOĞLU

Supervisor: AYŞEGÜL DURAK BATIGÜN

Abstract:

Bu çalışmada bireylerin algıladıkları ekonomik güçlükler ile intihar olasılığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunun yanında, algılanan ekonomik güçlük ile intihar olasılığı arasındaki ilişkiye, problem çözme becerileri, evlilik uyumu ve algılanan stresin aracı etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Örneklem grubuna uygun örnekleme yoluyla ulaşılmış ve araştırma kapsamına yaşlar 18-64 arası değişen 307 evli birey dahil edilmiştir. Çalışmada katılımcıların ekonomik güç düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Ekonomik Güçlükler İndeksi (EGİ), intihar olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ), problem çözme becerilerinin ölçülmesi için Problem Çözme Envanteri (PÇE), evlilik uyumlarının değerlendirilmesi için Evlilikte Uyum Ölçeği (EUÖ) ve algıladıkları stres düzeyinin belirlenmesi için Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmanın temel değişkenleri olan ekonomik güçlük, intihar olasılığı, problem çözme becerileri, evlilik uyumu ve algılanan stresin birbirleriyle ilişkili olduğu görülmüştür. Yürütülen aşamalı hiyerarşik regresyon sonuçları, intihar olasılığını yordayan değişkenlerin sırasıyla; eğitim durumu, parasal endişeler, güvensiz yaklaşım, kaçıngan yaklaşım, ilişki tarzı, öz-yeterlilik ve çaresizlik olduğu göstermektedir. Son olarak algılanan ekonomik güçlük ve intihar olasılığı arasındaki ilişkide problem çözme becerileri, evlilik uyumu ve algılanan stresin aracı etkisi incelenmiştir. Buna göre bireylerin algıladıkları ekonomik baskı ve bireylerin parasal endişeleri ile intihar olasılığı arasında problem çözme becerileri, evlilik uyumu ve algılanan stresin kısmi aracı etkileri olduğu görülmüştür. AbstarctIn this study, It is aimed to investigate the relationship between perceived economic hardship and suicide probability. It is also sought to reveal the mediator role of problem solving skills, marital adjustment, and perceived stress in the relationship between perceived economic hardship and suicide probability. In the study, 307 married individuals whose age varied from 18 to 64 are included with the method of convenience sampling. It has been applied Economic Hardship Scale(), Suicide Probability Scale( ), Problem Solving Inventory( ), Marital Adjustment Scale( ), Perceived Stress Scale( )in order to determine the level of perceived economic hardship, suicide probability, problem solving skills, marital adjustment and level of perceived stress of the participants, respectively. It is showed that perceived economic hardship, suicide probability, problem solving skills, marital adjustment, and perceived stress (the major variables of the study ) are significantly correlated. According to stepwise hiearchical regression model analysis, level of education, monetary concerns, insecure style, avoidant style, style of relationship, self-efficacy and helplessnessare the predictors of suicide probability, respectively. Finally, It is revealedthe partial mediator effects of problem solving skills, marital adjustment and perceived stressin the relationship of perceivedeconomic pressure, monetary concerns and suicide probability. Further investigations are needed.