Mikroorganizmalar üzerine nanoparçacıkların toksik etkilerinin chip-kalorimetri yardımı ile belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: EFE ŞENSOY

Supervisor: MELTEM ÇELİK

Abstract:

Bu çalışmada, gümüş nanoparçacıkların bakteri kültürleri ve biyofilmler üzerindeki toksik etkileri araştırılmıştır. Araştırmalar yapılırken, organizmayı yayma özelliği olmayan, farklı pH, sıcaklık ve numunelerde kullanıma olanak sağlayan chip kalorimetre cihazı kullanılmıştır. Gümüş nanoparçacıkların konsantrasyonu ve karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi ve Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi kullanılmıştır. Kullanılan bakteri süspansiyonlarının karakterizasyonu için Geçirmeli Elektron Mikroskobu ve Lazer Taramalı Konfokal Mikroskobu kullanılmıştır. Bakteri suşları önce Agar plaklarında yetiştirilip daha sonra biyofilm kültürleri Agar boncukları üzerinde oluşturulmuştur. Bu oluşum için dört farklı yöntem olan, karıştırıcılı erlende kültür oluşumu, hortum içinde kültür oluşumu, direkt olarak ölçüm odasında kültür oluşumu ve tam dolu olan ölçüm odalarında kültür oluşumu yöntemleri uygulanmıştır. Hazırlanan biyofilm kültürleri chip kalorimetrede incelenerek, gümüş nanoparçacıkların biyofilmler üzerindeki minimum inhibisyon değerleri belirlenmiştir. Abstract The aim of this thesis is to determine the toxic effects of silver nanoparticles on bacterium medium and biofilms. When studies have been done, chip-calorimetric system which is non-invasive to organism, and could be used under different pH, temperature and samples, has been used. When determining the concentration and characteristic of silver nanoparticles, Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy and Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy have been used. Confocal Laser Scanning Microscopy and Transmission Electron Microscopy have been used for characterization of used bacterial suspensions. Firstly, bacterial strains have been grown on agar plates; and then, biofilm cultures have been formed on Agorose Beads. In this process four different methods have been applied: Cultivation in shake flasks, cultivation in the tube (hose), cultivation directly into measuring chamber and cultivation in fully filled measuring chamber. Minimum inhibitory values of silver nanoparticles on biofilms have obtained by examining prepared biofilm cultures.