Bazı antiviral ve antineoplastik ilaç etken maddelerinin DNA ile etkileşimi ve elektrokimyasal analizleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: BURCU DOĞAN TOPAL

Supervisor: SİBEL AYŞIL ÖZKAN

Abstract:

Bu çalışmada efavirenz, löprolid ve fulvestrant ilaçlarının çift sarmal DNA (dsDNA) ile olan etkileşimleri elektrokimyasal yöntemlerle incelenmiştir. Etkileşimlerin belirlenebilmesi için elektrokimyasal tayin tekniklerinden diferansiyel puls voltametri (DPV) tekniği ile tek kullanımlık kalem elektrot (KGE) çalışma elektrodu olarak kullanılmıştır. Deneysel parametrelerdeki farklılık (incelenen ilaç derişimi, DNA derişimi, madde-DNA etkileşme süresi) DPV tekniğiyle ölçüm yapılarak incelenmiştir.Efavirenz'in dsDNA ile etkileşiminde, dsDNA'nın elektroaktif bazı olan guanin yükseltgenme sinyalinde azalma gözlendi. Ayrıca efavirenz'in yükseltgenme davranışı KGE üzerinde ve alkol ? su karışımlı ortamda (20: 80 metanol: H2O, pH aralığı 2,00 ? 10,00) Dönüşümlü voltametri (DV) ve DPV teknikleri ile çalışılmıştır.Löprolid'in dsDNA ile etkileşiminde, hem elektrotta hem de çözelti ortamında dsDNA' nın elektroaktif bazı olan guanin yükseltgenme sinyalinde azalma gözlendi. Ayrıca löprolid'in yükseltgenme davranışı KGE ile pH 2,00 ? 12,00 aralığında DV ve DPV teknikleri ile çalışılmıştır.Fulvestrant'ın dsDNA ile etkileşiminde, dsDNA' nın elektroaktif bazı olan guanin yükseltgenme sinyalinde azalma gözlendi. Ayrıca fulvestrant'ın yükseltgenme davranışı Bor ile dope edilmiş elmas elektrot (BDEE) üzerinde ve alkol ? su karışımlı ortamda (30: 70 Asetonitril: H2O, pH aralığı 1,00 ? 12,00) DV ve DPV teknikleri ile çalışılmıştır.Efavirenz, löprolid ve fulvestrant'ın dsDNA ile etkileşmeleri sonrasında yanıtta gözlenen azalmalar, bu ilaçların dsDNA'nın çift sarmal yapısını bozabileceği şeklinde yorumlanabilir. Çalışılan ilaçların ve dsDNA ile etkileşimlerinin miktar tayini için AdSDPV tekniğiyle çalışılmıştır. Geliştirilen bütün yöntemler maddelerin farmasötik dozaj formlarına ile uygulanmıştır.AbstractIn this study, the interaction of efavirenz, leuprolide and fulvestrant with double stranded DNA (dsDNA) structure was examined with electrochemical methods. For investigation of these interactions, differential pulse voltammetry (DPV) technique was utilized. This is an electrochemical designation technique in which a disposable pencil graphite electrode (PGE) was used as a working electrode. The difference in the experimental parameters (the concentration of studied drug, the concentration of dsDNA, and the interaction time of compound with DNA) was studied by measuring with DPV technique.The interaction of efavirenz with dsDNA showed a decrease in the oxidation signal of guanine. Also, the electrochemical oxidation of efavirenz was studied in hydroalcoholic media (20:80 methanol: H2O, pH range 2,00 ? 10,00) using cyclic voltammetry (CV) and DPV at PGE.The interaction of leuprolide with dsDNA showed a decrease in the oxidation signal of guanine both on the electrode and also in solution media. Also, the electrochemical oxidation of leuprolide was studied between pH 2,00 ? 12,00 range using CV and DPV at a PGE.The interaction of fulvestrant with dsDNA also showed a decrease in the oxidation signal of guanine. Also, the electrochemical oxidation of fulvestrant was studied in hydroalcoholic media (30:70 methanol: H2O, pH range 1,00 ? 12,00) using CV and DPV at a boron-doped diamond electrode (BDEE).The decrease in guanin signals that is observed after interaction of efavirenz, leuprolide and fulvestrant with dsDNA could be explained by a possible damage of these drugs to the double helix form of dsDNA. Determination of the drugs and their interaction with dsDNA were performed by AdSDPV. All these developed methods were applied for the analysis of these drugs in pharmaceutical dosage forms.