Çocuk hastalarda üriner sistemin değerlendirilmesinde MR ürografi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: RABİA MİHRİBAN (GÜNER) KILINÇ

Supervisor: ÖMER SUAT FİTOZ

Abstract:

Çocuklarda üriner sistem patolojilerinin morfolojik ve fonksiyonel değerlendirilmesinde MR ürografinin tanısal değerini araştırmak.Gereç-Yöntem : 2004-2008 yılları arasında, üriner sistem anomalisi olan 39 hastaya dinamik-statik MR ürografi incelemesi yapılmıştır. Çalışmada statik T2 ağırlıklı kalın slap ve dinamik T1 ağırlıklı üç boyutlu spoiled gradient-echo-recalled sekanslarının kombinasyonu kullanılmıştır. Dinamik incelemede kontrast madde olarak gadapentate dimeglumine DTPA hastalara verilmiştir. Morfolojik sonuçlar ultrasonografi ve elde edilebiliyorsa cerrahi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Dinamik sekanslar RTZ, parankimal renogram eğrilerinden tek böbrek fonksiyonu ve ekstretuvar renogramlardan ekskresyonunun değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Üriner eksrasyon ve tek böbrek fonksiyonları DRS ile karşılaştırılmıştır.Bulgular:Çalışmada MR ürografi ile üreteropelvik (n=16), üreterovesikal (n=4) bileşke stenozları ve intraüreterik (n=6) stenozlar, posterior üretral valv (n=1), postoperatif osbtruksiyon (n=1), nörojenik mesafe (n=1) nedeniyle ulaşan üriner sistem dilatasyonları, nonstenotik dilatasyonlar (n=4), çift toplayıcı sistem (n=4) ve izole üriner sistem anomalileri (n=2) gibi patolojiler açık olarak ile gösterildi. Morfolojik değerlendirmede MR ürografinin cerrahi ile karşılaştırıldığında duyarlılığı %88.75, fonksiyonel değerlendirmede ise DRS ile karşılaştırıldığında %80 olarak hesaplandı. Üriner ekskresyonunun değerlendirilmesinde MR ürografi DRS ile benzer sonuçlar verdi.Sonuç: Magnetik rezonans ürografi üriner sistem patolojilerinin hem morfolojik hem de fonksiyonel değerlendirmesinin bir arada yapılabildiği bir incelemedir. Ayrıca iyonizan radyasyon içermez. Hastalara sedasyon verilmesinin gerekliliği, etik nedenlerle yeterli sayıda klinik çalışma ile korele edilememesi ve bazı teknik sınırlamalar ise dezavantajlarıdır. Ancak harekete daha az duyarlı ve daha hızlı tekniklerin ortaya çıkması ve üriner sistem değerlendirilmesinde MR ürografinin daha yaygın kullanılması ile bu sorunların kısmen giderilebileceği düşünülmektedir. AbstractTo assess combined static-dynamic magnetic resonance (MR) urography in the evaluation of urinary tract anomalies in infants and children.Materrials and methods: Thirthy-nine patients with urinary tract anomalies underwent retrospective examination between 2004- 2008, with combined static-dynamic MR urography. A combination examination involved use of a static T2-weighted thick slap spin-echo sequence and a dynamic T1-weighted tree-dimensional spoiled gradient-echo- recalled sequence with gadopentetate dimeglumine-DTPA and furosemide application. Morfologic results were compared with those of ultrasonography and, when available, surgery. The dynamic sequence was used to calculate RTZ, split renal function from renograms generated from parenchymal regions of interest and to assess urinary excretion from whole-kidney renograms. Results were compared with those of diuretic renal scintigraphy (DRS) for split function and urinary excretion.Results: Urinary sistem dilatations caused by stenoses at the ureteropelvic (n = 16), ureterovesical (n = 4) junctions and within the ureter (n = 6), posterior uretral valv (n=1), postoperative üretral obstruction (n=1), norogenic bladder (n=1) and nonstenotic dilatation (n = 4) and urinary tract anomalies, double collecting system (n=4) and isolated urinary tract anomalies (n=2) were clearly depicted. For morfologic evaluation, sensivity of MR urography compared with surgery calculated %82.75 and for split renal function, sensivity of dynamic MR urography compared with DRS calculated % 80. For urinary excretion, MR urography and DRS showed strong agreement.Conclusion: MR urografi is a modality with which urinary system patalogies could be both morphologically and functionally evaluated with high acurracy and does not use ionizing radiation. But it has dysadvantages for example, children need for sedation during examination, results cannot compare with enought clinical trials because of ethical reasons and some tecnical incapabilities. But we think with some tecnical improvemets, mr urography can be applied in diagnosis and follow up of urinary system abnormalities in children with high degree of confidency.