İkili ilaç etkin madde karışımlarının elektrokimyasal olarak incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: BARIŞ TOLGA DEMİRCİGİL

Supervisor: SİBEL AYŞIL ÖZKAN

Abstract:

İkili İlaç Etkin Madde Karışımlarının Elektrokimyasal Olarak İncelenmesi Levodopa, benserazid, karbidopa, amilorid ve hidroklorotiazid'in elektrokimyasal davranışları camsı karbon elektrot üzerinde değişik voltametrik teknikler kullanılarak çalışılmıştır. Bütün maddeler için pik akım ve potansiyellerinin pH'a bağımlılığı, derişim, hız taraması ve destek elektroliti yapısı ayrı ayrı incelenmiştir. Camsı karbon elektrot üzerinde bütün maddelerin yükseltgenmesi difüzyon kontrollü bulunmuştur. Levodopa-benserazid, levodopa-karbidopa ve amilorid-hidroklorotiazid ikili karışımlarının dozaj formlarından birbirlerinin varlığında miktar tayinleri için voltamogram oranları birinci türev voltametrisiyle çalışılmıştır. Levodopa-benserazid; levodopa-karbidopa ve amilorid-hidroklorotiazid'in miktar tayinleri diferansiyel puls ve kare dalga voltametrisiyle çalışılmıştır. Bu teknikler; her maddenin artan derişimlerin bir fonksiyonu olarak voltamogram oranları birinci türev voltametrisi tekniği ile ölçümüne bağlıdır. Voltamogram oranları türev voltametrisi; her maddenin voltamogramlarının, seçilmiş standart voltamogramlara bölünerek elde edilen oran voltamogramı akımlarının birinci türevi alınarak hesaplanmıştır. DPV ve KDV yöntemleri ile voltamogram oranları türev voltametrisine bağlı olarak ölçülen potansiyeller; sırasıyla levodopa-benserazid için 0,23 V ve 0,33 V; levodopa-karbidopa için 0,23 V ve 0,30 V; amilorid-hidroklorotiazid için 1,25 V ve 1,23 V ve KDV yöntemi ile ise sırasıyla levodopa-benserazid için 0.32 V ve 0.32 V ; levodopa-karbidopa için 0.34 V ve 0.36 V ; amilorid-hidroklorotiazid için 1.28 V and 1.26 V'dur. pH 5,00 Britton Robinson tamponunda levodopa ve benserazid için sırasıyla 1x10-5 ? 8x10-5M ve 6x10-6 ? 2x10-5M derişim aralığında; levodopa ve karbidopa için 1x10-5 ? 8x10-5M ve 1x10-5 ? 2x10-4M derişim aralığında ve pH 2,00 Britton Robinson tamponunda (%20 metanol) amilorid ve hidroklorotiazid için 1x10-5 ? 1x10-3 M ve 1x10-5 ? 2x10-4 M derişim aralığında doğrusallık saptanmıştır. Önerilen methodlar için bütün yöntem geçerlilik testleri yapılmış ve bu maddelerin birbirleri varlığında tayinleri gerçekleştirilmiş ve yöntem farmasötik dozaj formlarından analize başarıyla uygulanmıştır.AbstractElectrochemical Investigation of Binary Drug Compaund Mixtures The electrochemical behavior of levodopa, benserazide, carbidopa, amiloride and hydrochlorothiazide at a glassy carbon electrode has been studied using different voltammetric techniques. The dependence of the peak currents and potentials on pH, concentration, scan rate and nature of the buffer were investigated for all compounds individually. The oxidation of all compounds was diffusion-controlled on the glassy carbon electrode. First derivative of the ratio voltammetric methods for determination of the binary mixtures of levodopa-benserazide; levodopa-carbidopa and amiloride-hydrochlorothiazide in their dosage forms in the presence of each other has been described. The differential pulse and square wave voltammetric method is presented for the simultaneous determination of levodopa-benserazide; levodopa-carbidopa and amiloride-hydrochlorothiazide. These techniques depends on the measuring of first derivative of the ratio voltammograms of each concentration as a function of the increased concentrations. First derivative of the ratio voltammograms were obtained by dividing of the voltammogram to the selected standard voltammogram of each component and then calculating the first derivative current of the ratio voltammogram. Both methods depend on first derivative of the ratio-voltammetry by measurements of the potentials at 0.23 V and 0.33 V for levodopa-benserazide; 0.23 V and 0.30 V levodopa-carbidopa and 1.25 V and 1.23 V for amiloride-hydrochlorothiazide, using DPV method and at 0.32 V and 0.32 V for levodopa-benserazide; 0.34 V and 0.36 V levodopa-carbidopa and 1.28 V and 1.26 V for amiloride-hydrochlorothiazide, using SWV method, respectively. The linear response was within the range of 1x10?5 ? 8x10?5 M and 6x10?6 ? 2x10?5 M for levodopa and benserazide; 1x10?5 ? 8x10?5 M and 1x10?5 ? 2x10?4 M for levodopa and carbidopa in Britton-Robinson buffer at pH 5.0 and 1x10?5 ? 1x10?3 M and 1x10?5 ? 2x10?4 M for amiloride and hydrochlorothiazide in Britton-Robinson buffer at pH 2.0 (20% constant amount of methanol), respectively. The proposed methods have been extensively validated and successfully applied to the determination of these compounds in the presence of each other and in pharmaceutical dosage forms.