Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hacı Bektaş-ı Veli'yi Anlama Sorunu

Türk Dünyasında Hacı Bektaş Veli'nin İzleri Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 December 2021

Küreselleşme Bağlamında Selefî Radikalizm

Maturidilik Doktrini ve Şimdiki Zaman, Uzbekistan, 16 June 2021

İSLAM MEDENİYETİNE YÖN VEREN MÜSLÜMAN TÜRK ALİMLERİ.

ORTA ASYA ALİMLERİNİN İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI, 10 - 12 October 2018

İmam el-Maturidi’nin Düşünce Sisteminin Oluşumunda Değişimin ve Sosyal Değişimin Önemi

Uluslararası Maturidilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü Ve Geleceği), Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2015, pp.51-86

Din ve Siyasetin Ortak Zemini: Ahlakî ve Hukuki Değerler

II. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 28 October 2017

Mehdi’nin Mezhebi Kimliği

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 - 30 September 2017

İmam Maturidi ve Maturidilik Çalışmalarında Rastlanan Bazı Sorunlar

IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu -Hanefilik-Maturidilik-, 5 - 07 May 2017

Din ve Siyasetin Ortak Zemini Ahlaki ve Hukuki Değerler

II. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 28 October 2017

İlahiyat Öğretiminde Zihniyet Sorunu Bilimsellikten Gelenekselciliğe Savrulma

Türkiye'de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dini Bilginin Niteliği, 16 - 18 October 2009

Türkiye de Selefi Sufi Kutuplaşması Karşısında Üçüncü Bir Yol İslam ı Yeniden Okumak Mümkün mü

uluslararası günümüz islam dünyasında meseleler ve çözüm yolları sempozyumu, 10 - 12 October 2016

Şii Uyanış Tezi e Geleceği Tartışmaları ile İlgili Değerlendirmeler

Ortadoğu’nun Geleceği Açısından Şii-Sünni İlişkileri, Çorum, Turkey, 27 - 29 September 2013

Books & Book Chapters

İSMAİL HAKKI İZMİRLİ

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Eyüp Baş, Editor, OTTO, Ankara, pp.462-466, 2020

ABDÜLLATİF HARPÛTÎ

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Eyüp Baş, Nurullah Yazıcı, Seyfettin Erşahin, Fatih Erkoçoğlu, Editor, OTTO, Ankara, pp.454-458, 2020

Hanafi- Maturidi Cultural Environment in Rızaa'd-Din b. Fakhra'd-Din's Works

in: Theological Heritage of Muslims in Russia , M. Abdurrahmanov, A.A. Timurhanov, C.T. Rahimov, A.K. Hürmetuddin, Editor, Bulgarski Islamski Akademia, Bolgar, pp.278-293, 2020

MUSTAFA SABRİ EFENDİ

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Editor, OTTO, Ankara, pp.469-472, 2020

MEHMET AKKİRMÂNÎ

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Editor, OTTO, Ankara, pp.115-118, 2020

İSMAİL GELENBEVÎ

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Editor, OTTO, Ankara, pp.119-122, 2020

Maturidi'de İnsan ve Toplum Tasavvuru: Özgür İrade

in: Maturidi Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Şaban Ali Düzgün, Editor, OTTO, Ankara, pp.274-304, 2020

SAÇAKLIZÂDE MEHMET B. EBÎ BEKR EFENDİ

in: Tarihte Müslümanlar, Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Editor, OTTO, Ankara, pp.107-110, 2020

İMÂM MÂTÜRÎDÎ’NİN NESİH DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR VE İLERİYE YÖNELİK TAVSİYELER

in: İmam Maturidi ve Te’vilatu’ul Kuran, , Editor, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.875-885, 2019

İmam Mâtürîdî’nin Sûfîleştirilmesi Veya Mutasavvif Olarak Sunulmasi Mümkün Mü?”,

in: İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdiyye Geleneği Tarih, Yöntem, Doktrin,, Hülya Alper, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.421-437, 2019

Mâtürîdî’xxde Adalet Kavramı

in: Mâtüridî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Şaban Ali Düzgün, Editor, Otto, Ankara, pp.196-200, 2019

Gelenekçi-Zâhirî İslâm AnlayışınınZihniyet Analizi: Epistemolojik,Teolojik ve Kültürel Temelleri

in: ZÂHİRÎ VE SELEFÎ DİN Y ORUMU, , Editor, Kuramer Yayınları, pp.19-80, 2019

Türkiye’xxde Yapılan Maturidi ve Maturidilik Araştırmaları Sorunları

in: Maturidi Araştırmaları Sorun ve Öneriler, Recep Tuzcu-M Raşit Akpınar- Mustafa Özgen, Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.12-26, 2018

Din ve Siyasetin Ortak Zemini: Ahlakî ve Hukuki Değerler

in: II. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİKONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, , Editor, türk düşüncesi, pp.13-32, 2018

Kadiyanilik-Ahmedilik

in: İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Hasan Onat-Sönmez Kutlu, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.531-556, 2017

Beklenen Kurtarıcı İnancı

in: Mehdi İnancı Üzerine Mülahazalar, Hadiye Ünsal, Mustafa Öztürk, Editor, Kuramer, İstanbul, pp.477-481, 2017

Beklenen Kurtarıcı İnanışına Dayalı Syasi ve Dini Hareketlerde Mehdilik Tipolojileri

in: Beklenen Kurtarıcı İnancı, Yusuf Şevki Yavuz, Editor, KURAMER, Ankara, pp.291-353, 2017

Cumhuriyet Döneminde Mezhepler Tarihçiliği

in: Tanzimattan Cumhuriyete Siyasi İdari ve Soyal Düşünce Temsilcileri, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.4538-4550, 2015

Ebu Mansur el-Maturidi'nin Mezhebi Arka Planı

in: İmam Maturidi ve Maturidilik, Kutlu, Sönmez ve Onat, Hasan, Editor, OTTO, pp.129-161, 2012

Türkler ve İslam Tasavvuru

TDV Yayınevi, Ankara, 2011

Doğu Hanefi Fırak Geleneği Üzerine Mülahazalar

in: İmam Maturidi ve Maturidilik, Sönmez Kutlu, Editor, Otto, Ankara, pp.97-128, 2011

Maturidi Kelamının Yayılması, Kalıcılaşması ve Temel Dinamikleri

in: İmam Maturidi ve Maturidilik, Sönmez Kutlu, Editor, Otto, Ankara, pp.407-442, 2011

Çağdaş İslam Akımları

Fecr yayınları, Ankara, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

60

Project

2

Thesis Advisory

34

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals