Narcissism: An investigation based on perceived parental rearing styles and defense mechanisms


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET HAMDİ İMAMOĞLU

Supervisor: AYŞEGÜL DURAK BATIGÜN

Abstract:

Bu çalışmada (1) büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm, algılanan ebeveyn tutumları, bölme savunma mekanizması ve savunma biçimleri arasındaki ilişkiler; (2) yaş ve cinsiyetin narsisizmin alt boyutları üzerindeki etkileri ve (3) algılanan ebeveyn tutumları ve savunma mekanizmalarının narsisizmin alt boyutları üzerindeki yordayıcı rolleri incelenmiştir. Ayrıca algılanan ebeveyn tutumları ile narsisistik kişilik özellikleri arasında savunma mekanizmalarının aracı rolü test edilmiştir. Araştırmaya ''uygun örnekleme yöntemi'' ile 18-65 yaş aralığındaki 508 katılımcı dahil edilmiştir. Veri toplama aşamasında Kişisel Bilgi Formu, Patolojik Narsisizm Envanteri, Narsisistik Kişilik Envanteri-16 Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği, Savunma Biçimleri Testi-40 ve Bölme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular büyüklenmeci narsisistik özelliklerin cinsiyet ve yaş gruplarına göre; kırılgan narsisistik özelliklerin ise sadece yaş gruplarına göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Regresyon analizlerinde algılanan ebeveyn tutumlarından babanın reddediciliği ve annenin duygusal sıcaklığının, savunmalara ilişkin değişkenlerden ise immatür savunma biçimi, bölme savunma mekanizması ve nevrotik savunma biçiminin büyüklenmeci narsisizm puanlarını yordadığı görülmüştür. Kırılgan narsisizm puanlarının ise babanın algılanan reddediciliği, annenin algılanan aşırı koruyuculuğu, bölme savunması ve tüm savunma biçimleri tarafından yordandığı tespit edilmiştir. Aracı değişken analizlerinde bazı algılanan ebeveyn tutumları ile narsisistik özellikler arasındaki ilişkilerde, bölme savunma mekanizmasının ve immatür savunma biçiminin aracılık etkileri anlamlı bulunmuştur. Bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır. algılanan ebeveyn tutumları, bölme savunma mekanizması, savunma biçimleri